موضع امام در برابر موافقان و مخالفان کتاب شهید جاوید