عالم محقق ومبارزآیت الله حاج شیخ عباسعلی عمید زنجانی،از دانش آموخته گان فرهیخته حوزه های علمیه قم ونجف واز شاگردان اندیشمند امام خمینی(قده)به شمار می رود.وی دردوران تحصیل در قم ونجف ونیز پس از بازگشت به تهران،درفعالیتهای علمی وسیاسی منتهی به انقلاب اسلامی حضوری نمایان وبه ویژه درتشکل جامعه روحانیت مبارزتهران فعالیتی پیوسته داشت.آیت الله عمید زنجانی پس از پیروزی انقلاب وبه رغم حضور در برخی مناصب سیاسی،پژوهشهای حقوقی به ویژه بررسی فقه سیاسی اسلام را مطمح نظر خویش قرار داد که حاصل آن،عناوین متنوعی از آثار مکتوب است که دراختیارپژوهشگران قراردارد.
تصاویری که پیش روی دارید،آیت الله عمید زنجانی را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.
نام شما
آدرس ايميل شما