شکست اعراب در جنگ 1948 یعنی اولین جنگ بین اعراب و اسرائیل به حیثیت اعراب در منطقه لطماتی وارد نمود. تأثیر این شکست در مصر به حدّی بود که باعث تغییر حکومت مصر گردید. از این رو٬ عده ای از افسران جوان ارتش مصر٬ که شکست مصر را در این جنگ ناشی از ضعف و بی لیاقتی حکومت وقت مصر می دانستند٬ در ژوئیه سال 1952 کودتایی انجام دادند که به برکناری فاروق از سلطنت منجر شد و...
بحران کانال سوئز «جنگ بین اعراب و اسرائیل» و سیاست ایران در قبال آن
https://iichs.ir/vdcficdjaw6dx.giw.html
iichs.ir/vdcficdjaw6dx.giw.html
نام شما
آدرس ايميل شما