پوسترهای فلسطینی، روایتگر مظلومیت و مقاومت
 
نمایشگاه عکس