کاری از: شاهد توحیدی
پنجمین وواپسین بخش از گزارش تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی به دو دهه نخست رهبری اختصاص دارد. این نکته در خور تذکاراست که برای آنکه ماهیت تاریخی این مجموعه وفاصله متعارف آن با وقایع جاری محفوظ بماند، از تصاویرِ دهه اخیر زعامت ایشان صرف نظر شده است. امید آن است که انتشار این مجموعه مصوربه جریان پژوهش درباب سرگذشتنامه رهبری دامن زده ومحققان این حوزه را به  عرصه های جدیدی رهنمون ساخته باشد
https://iichs.ir/vdch.qnkt23n-wftd2.html
iichs.ir/vdch.qnkt23n-wftd2.html
نام شما
آدرس ايميل شما