در دنیای امروز پوسترها مانند سایر نمادهای فرهنگی، روایتگر تاریخ‌اند؛ هم از این روی انتشار مجموعه آنها، هماره مدنظر مراکز تاریخ‌پژوهی و ناشران مربوطه بوده است. مجموعه‌ای که پیش روی دارید، حاوی بخشی از پوسترهایی است که در دهه‌های گذشته و از سوی گروه‌های فلسطینی و عرب، در باب مبارزات مردم مسلمان کشور فلسطین نشر یافته است؛ امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید
نام شما
آدرس ايميل شما