پژوهشکده تاريخ معاصر 9 تير 1398 ساعت 14:00 https://www.iichs.ir/fa/gallery/7901/2/اسنادی-حیات-علمی-اجتماعی-سیاسی-شهید-دکتر-مصطفی-چمران -------------------------------------------------- عنوان : اسنادی از حیات علمی، اجتماعی و سیاسی شهید دکتر مصطفی چمران -------------------------------------------------- متن : آنچه پیش روی شماست اسنادی از زندگی دانشمند عارف، شهید دکتر مصطفی چمران، در ادوار گوناگون زندگی است. این مجموعه اسناد که عمدتا از دست‌نوشته‌های آن مجاهد نامدار تشکیل می‌شود، منظر او را درباره مقولات مهم علمی و سیاسی نشان می‌دهد.