از طرف سردار سپه سردار مقتدر به ریاست شورای قشون برگزیده شد... /محمود آقا‌‌خان‌ (آیرم) به فرماندهی لشکر جنوب برگزیده شد...

رویدادهای چهاردهم دی

سال 1286
روزنامه صوراسرافیل با همکاری میرزا قاسم‌خان تبریزی و میرزا جهانگیرخان شیرازی در تهران انتشار یافت و شماره اول آن امروز منتشر شد. میرزا علی اکبرخان قزوینی معروف به «دخو» (دهخدای آینده) از نویسندگان این روزنامه است. 


سال 1294
شهرهای قم و کاشان توسط قوای روس اشغال شد.


کلیه اعضاء کمیته دفاع ملی از اصفهان به طرف کرمانشاه حرکت کردند.

سال 1300
از طرف سردار سپه سردار مقتدر به ریاست شورای قشون برگزیده شد. 


از طرف سردارسپه وزیر جنگ حکم عمومی قشون صادر شد. به موجب این حکم در ایران پنج لشکر و یک ارکان حرب و یک شورای قشون تشکیل شد. 

عده زیادی از صاحبمنصبان قزاقخانه در درجات مختلف از خدمت اخراج شدند. عده‌ای نیز در سازمان جدید با درجات پایین‌تری مشغول به کار شدند. 

احمد آقاخان (امیر احمدی) به فرماندهی لشکر غرب که محل آن همدان است منصوب شد. 

از طرف سردار سپه وزیر جنگ سرتیپ امان‌الله میرزا به ریاست ارکان حرب تعیین شد. سرهنگ حبیب‌الله‌خان معاون وی شد (بعدها سپهبد جهانبانی و سرلشکر شیبانی). 

سرتیپ اسمعیل‌خان (امیرفضلی) فرماندهی لشکر آذربایجان را برعهده گرفت. 

سردار سپه وزیر جنگ فرماندهی لشکر مرکز را برعهده گرفت. 

محمودآقا‌‌خان‌ (آیرم) به فرماندهی لشکر جنوب برگزیده شد. 

کلیه درجات نظامی رایج در قزاقخانه و ژاندارمری لغو گردید و بجای آن درجات جدید معین و اعلام گردید.

درجات سابق عبارت بود از امیرتومان، امیر پنجه، کلنل ماژور، کاپیتان.

درجات جدید به این شرح معین شد: امیرلشکر، سرتیپ، سرهنگ، نایب سرهنگ، یاور، سلطان، نایب اول و دوم و سوم.

سردار سپه وزیر جنگ با تصویب احمدشاه به هفت تن از سرداران قزاقخانه درجه امیرلشکری که بالاترین درجه در قشون بود اعطاء نمود. سرداران عبارت بودند از: سردار مقتدر (امیرلشکر عبدالحمید غفاری)، سردار مدحت (امیرلشکر عباسقلی جلایر)، سردار همایون (امیرلشکر قاسم والی)، سردار عظیم (امیرلشکر محمد توفیقی)، سردار منتخب (امیرلشکر حبیب الله جهانبانی)، سردار رفعت (امیرلشکر علی نقدی). همچنین امیرتومان عبدالله‌خان (عبدالله امیر طهماسبی)، میرپنج احمدآقا (امیرلشکر احمدی)، میرپنج حسین آقا (امیرلشکر حسین خزاعی)، میرپنج محمودآقا (امیرلشکر محمود آیرم)، سرتیپ محمود آقا امیر اقتدار (امیرلشکر محمود انصاری)، سرتیپ خدایارخان (امیرلشکر خدایار خدایاری)، سرتیپ اسمعیل آقا (امیرلشکر اسمعیل امیرفضلی) به درجه امیرلشکری ارتقاء یافتند. 

حسین آقا (خزاعی) به فرماندهی لشکر شرق (خراسان) گمارده شد. 

امیرتیمور کلالی از وزارت کشور کناره‌گیری نمود.

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.