انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

حسین کلاته

انتخابات یک فرآیند تصمیم گیری رسمی و قانونی است که طی آن مردم برای اداره کشور ، با ریختن رای به صندوق های انتخاباتی ، شخص یا اشخاصی را برای مقامی مشخص و برای مدت معینی  برمی گزینند. انتخابات ممکن است برای تعیین افراد جهت کرسی های مجلس قانون گذاری، تعیین رئیس جمهور، انتخاب شوراهای شهر و روستا و ... باشد که با رای مستقیم مردم امکان پذیر است. در ضمن بسیاری از سازمان های خصوصی، باشگاه ها، انجمن ها، احزاب و ... نیز  با رای مستقیم اعضای مرتبط، نمایندگان خود را انتخاب می نمایند. در هر کشور و هر انتخابی ، شرایطی وجود دارد که افراد باید شرایط انتخاب کردن و یا انتخاب شدن را داشته باشند.

 

نهضت عدالتخواهی در ایران که پایه های اولیه آن در دوره ناصرالدین شاه قاجار گذارده شده بود در دوره مظفرالدین شاه به اوج خود رسید و منجر به تاسیس مجلس قانونگذاری در ایران شد. هر چند انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی بر طبق سنت باستانی ایران ، صنفی و طبقاتی بود و از اقشاری چون شاهزادگان، روحانیون، تجار و... به مجلس راه یافتند ولی پایه های دموکراسی و مراجعه به آراء و افکار مردم هموار گردید. تا پیروزی انقلاب اسلامی تعداد بیست و چهار دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار گردید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز انتخابات مختلف و متعددی در ایران با حضور گسترده مردم برگزار شده است. در ذیل تعدادی از اسناد و مکاتبات ، من‌جمله: دستور تاسیس مجلسی از شاهزادگان، علماء و اعیان در دارالخلافه تهران ، نحوه حضور مظفرالدین شاه در مراسم افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای ملی، تبریک علماء به مناسبت انتخاب 5 نفر از علمای طراز اول جهت نظارت بر اسلامی بودن قوانین مصوب، تعرفه انتخاباتی، توصیه به جهت انتخاب افراد مد نظر حکام وقت، برای نمایندگی در دوره های مختلف، فهرست نمایندگان و گرایشات سیاسی آنها، تحریم انتخابات و ... ارائه می‌شود.

تاریخ : 1396/03/01 11:57
 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  تلگراف مشیر الدوله به عضدالملک در باره دستخط مظفر الدین شاه قاجار دائر بر دستور تاسیس مجلسی از شاهزادگان و علماء و اعیان در دارالخلافه تهران و ...

  شماره آرشیو: 27109ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  نامه سپهدار اعظم وزیر جنگ به نایب السلطنه مبنی بر تشریح چگونگی حضور محمدعلی شاه قاجار در مراسم افتتاح مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 89ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  تبریک اتحادیه علما به رئیس مجلس شورای ملی به دلیل انتخاب 5 نفر از علماء منجمله آیت اله سیدحسن مدرس به عنوان علمای طراز اول در مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 9-19-144م

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  تعرفه انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی. این تعرفه مربوط به کریم امیر حکمت است.

  شماره آرشیو: 43156پ

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  تلگراف مهدیقلی خان هدایت حاکم آذربایجان به سید ضیاء الدین طباطبایی رئیس الوزراء مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات مجلس شورای ملی به علت حضور نظامیان و قشون بیگانه در مملکت و تجدید آن مشروط به تخلیه مملکت از قشون خارجی در شمال و جنوب کشور

  شماره آرشیو: 22606ن

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  تلگراف رضا خان وزیر جنگ به ایالت فارس مبنی بر انتخاب حاج آقا سلطان العلماء به جای ضیاء الواعظین و جوابیه آن مشعر بر خاتمه انتخابات

  شماره آرشیو: 103532 و 103531ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  تلگراف رضا خان وزیر جنگ به ایالت فارس مبنی بر انتخاب حاج آقا سلطان العلماء به جای ضیاء الواعظین و جوابیه آن مشعر بر خاتمه انتخابات

  شماره آرشیو: 103532 و 103531ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  رونوشت و تلگراف رمز رضا خان وزیر جنگ به ایالت فارس مبنی بر جلوگیری از پیروزی نوبخت و ضیاء الواعظین در انتخابات و درخواست شرکت حکمت به عنوان کاندیدای شهر جهرم

  شماره آرشیو: 103517 و 103516ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  رونوشت و تلگراف رمز رضا خان وزیر جنگ به ایالت فارس مبنی بر جلوگیری از پیروزی نوبخت و ضیاء الواعظین در انتخابات و درخواست شرکت حکمت به عنوان کاندیدای شهر جهرم

  شماره آرشیو: 103517 و 103516ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  نامه تیمور تاش وزیر دربار پهلوی مبنی بر دستور انتخاب میرزا محمود به نمایندگی از شهرستان لار

  شماره آرشیو: 103503ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  رونوشت وتلگراف رمز امان الله جهانبانی فرمانده لشکر شرق به اعتمادی رئیس ساخلوی قاینات دایر بر لزوم انتخاب شدن سلمان اسدی به نمایندگی مجلس شورای ملی از سیستان

  شماره آرشیو: 889پ

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  رونوشت وتلگراف رمز امان الله جهانبانی فرمانده لشکر شرق به اعتمادی رئیس ساخلوی قاینات دایر بر لزوم انتخاب شدن سلمان اسدی به نمایندگی مجلس شورای ملی از سیستان

  شماره آرشیو: 889پ

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  نامه انجمن نظات بر انتخابات مشهد دائر بر انجام رای گیری و اعلام اسامی نمایندگان و تعداد آراء آن ها

  شماره آرشیو: 24-3012-8188-الف

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  فهرست اسامی نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی همراه با گرایشهای سیاسی

  شماره آرشیو: 29148 تا 29139ق

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  اعلامیه فدائیان اسلام (بر اساس دستخط نواب صفوی از زندان قصر) مبنی بر توصیه عدم شرکت در انتخابات و هر گونه تماس با مراکز انتخاباتی

  شماره آرشیو: 8-26-256-الف

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  نامه جمعیت های زنان ایران مبنی بر درخواست توجه به موضوع «اعطای حق شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی به زنان ایران»

  شماره آرشیو: 38-2004-115ف

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  اعلامیه تبلیغاتی جمعیت های زنان در معرفی کاندیدا های خود جهت شرکت در انتخابات انجمن های شهر

  شماره آرشیو: 4-57-256-الف

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  نامه کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر به محمدرضا پهلوی مبنی بر محکوم کردن دولت به اتهام نادیده گرفتن حقوق  انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی، نقض  قانون اساسی، تمکین به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، آزادی زندانیان و ... در سال 1356

  شماره آرشیو: 32 و 31-1-151خ

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  نامه کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر به محمدرضا پهلوی مبنی بر محکوم کردن دولت به اتهام نادیده گرفتن حقوق  انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی، نقض  قانون اساسی، تمکین به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، آزادی زندانیان و ... در سال 1356

  شماره آرشیو: 32 و 31-1-151خ

 • انتخابات از مشروطه تا انقلاب اسلامی در آیینه اسناد

  اعلامیه آیت الله حاج سید علی بهبهانی در اعتراض به تجاوزات آشکار دستگاه حاکم در بازداشت امام خمینی و آیت اله قمی محلاتی و تهدید علما به ترک تهران و غیر قانونی دانستن انتخابات دولتی

  شماره آرشیو: 15-51-256-الف

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.