کهنه سرباز

فرو ریختن قصر خیالی افسران

...کاشف به عمل آمد که آن زخم بالای پیشانی جای زخم جنگی نبوده، بلکه زخمی است که بر اثر زد و خوردی با قمه بین او و همقطار جوانیش گروهبان علیشاه (بعدا سرتیپ علیشاه رحیمی) هنگام امتناع از پرداخت پول یک بطری عرق در خانه "گلین" معروفه در محله ده آن روز عارض شده...
1397/2/31 18:00

بقال متقلب

... روی کیسه‌های برنج، کلمات درشت "برنج صدری" و روی خیکهای روغن برچسب "روغن کرمانشاهی" به‌خوبی دیده می‌شد. هر کیسه یا خیک با "مهر سربی" ممهور شده و روی آن نوشته شده بود "اداره املاک شاهنشاهی". آن وقت با "اَنگی" که در دست داشت نمونه‌ای از برنجها را درآورد که چیزی جز برنج گرده شلتوک‌‌دار نبود و عینا به همین وجه روغن کرمانشاهی را به من چشاند که متعفن بود...
1397/2/27 18:00

چهار غلط املایی در یک دستور چهار کلمه‌ای

وقتی رئیس دفتر دادرسی ارتش بودم، منشی دفتر با تبسم وارد دفترم شد و گفت می‌خواهم توجه شما را به دستوری جلب کنم که در چهار کلمه، چهار غلط املایی دارد.او پرونده‌های "حئیم"، نماینده سابق کلیمیان و "سرهنگ احمد پولادین"، فرمانده هنگ پهلوی را که به دستش رسیده بود روی میز من گذاشت...
1397/2/19 14:00

خاطره‌ای از شادروان ابوالحسن ورزی

...شعبه بازپرسی لشکر به علت طول مدت 17 روز غیبت سرباز ، و همراه بردن تفنگ، او را مشمول اعدام شمرده بود و به همین ترتیب برای او قرار صادر کرده بود. از سرباز علت بردن تفنگ را جویا شدم . گفت به ما گفتند تفنگ "ناموس" سرباز است که از او جداشدنی نیست، آن را بردم ولی برگرداندم...
1397/2/18 18:00

گوشت بدن جلوی تانک و هواپیما چگونه طاقت آورد؟

عین صحبتهای رضاشاه در چهارم شهریور 20 از این قرار است:«سربازهای ما بسیار خوب هستند، و خوب می‌جنگند. ولی گوشت بدن جلو تانک و هواپیما چطور می‌تواند طاقت بیاورد؟»...
1397/2/17 18:00

تهیه‌هایی برای شهریور 1320

عباسقلی گلشاییان، که یکی از خودیهای همان دستگاه [منظور حکومت پهلوی است] بود، در یادداشتهایش به شرح زیر به خوبی حقایق عریان را بیان می‌کند...
1397/2/16 18:00

علت واقعی کودتا

در وقایع سوم شهریور 1320، که دیگر نیازی به وجود رضاشاه نبود و ماسکهای فریبنده از صورتها افتاد، رضاشاه با آن قیافه غلط‌‌‌ ا‌نداز، همان طور که واقعا بود ، یعنی به صورت عنصری ترسو و حقیر، نشان داده شد.
1397/2/10 10:27
7