سرقت در تهران

زهرا عباسی

 

برقراری امنیت اجتماعی در جامعه، مولود عوامل متعدد و امکانات گوناگونی چون استقرار حاکمیت در سراسر کشور، وجود دستگاه قضائی مستقل، ایجاد دستگاه انتظامی کارآمد، مبارزه با فساد نیروهای حافظ امنیت، وجود قانون مدون جزا و... است. در تهران سال 1342ق  فقدان یا ضعف این عوامل، تضعیف‌کننده امنیت جامعه و تضییع‌کننده حقوق شهروندی مردم بود.

 

مجموعه اسناد پیوست مبین ضعف اجرائی نظمیه و فقدان دستگاه قضائی کارآمد برای برقراری امنیت و مبارزه با انواع شرارتهاست که سبب شکایت سکنه تهران از ناامنی و فروگذاری در دستگیری و مجازات دزدان در سند نخست شده است. در این سند، اهالی جلوگیری پارکه بدایت از عملیات اداره نظمیه را مسبب این اوضاع معرفی می‌نمایند. درسند بعدی (که استشهاد اهالی به پیوست آن است) اهالی به رئیس‌الوزرا شکایت برده و خواهان اجرای قانون و مجازات سارقان گردیده و تباین عقیده اداره نظمیه و مدعی‌العموم را موجب وقوع این سرقتها دانسته‌‌اند. شهادت تجار و سکنه «سرای حاجب‌الدوله» بر کوتاهی  آژانها در پاسداری از محله و دستگیری و مجازات شرعی آنها گواهی می‌دهد.

 

در سند دیگر در 14 تیر 1302ش، رئیس‌الوزرا به استناد فقدان آمار (استاتیستیک) سرقتهای سنه پیش برای مقایسه و تایید صحت شکایت اهالی، از اداره نظمیه خواهان ارائه این آمار گردیده است.

 

سند دیگر به مدیر روزنامه «حیات ایران» است که  پیرو درج مقاله‌ای در شماره 63 آن روزنامه، درباره مسیو وستداهل و سرقتهایی که در تهران روی  داده است، ادعا می‌کند که به استناد «دفتر احصائیه» «پلیس تامینات تهران» در هر شب 30 تا 35 سرقت واقع می‌گردد، اما اداره نظمیه از مجازات سارقان طفره می‌رود. ژنرال وستداهل، رئیس تشکیلات نظمیه، با دریافت حقوق و مزایای 8000 قران از دولت،  اوقات را به تفریح می‌گذراند و فقط دو روز در هفته، روزانه دو ساعت از شمیران به تهران می‌آید و امور اداره نظمیه را به رضاقلی‌خان و ابراهیم‌خان (صاحب مغازه ایران) واگذار نموده است و با گزارشهای نادرست، رئیس دولت را اغفال می‌کند. وی معتقد است اختلافات پیش‌آمده بین ماموران نظمیه، بر ناامنی شهر می‌افزاید. نگارنده از هیئت دولت تقاضا کرده است که دست رضاقلی‌خان و پارتیهای او از اداره نظمیه کوتاه شود و اداره نظمیه سامانی یابد.

 

صورت آمار (استاتیستیک) گزارشهای وصولی به «اداره تامینات» از 12 ناحیه تهران طی پانزده روز (از 1 تا 15 تیر) سند دیگری از این مجموعه است که اصالت شکایت اهالی تهران را نشان می‌دهد. این سند به پاسخ مکتوب رئیس‌الوزرا پیوست شده است که در آن، رئیس نظمیه تهران درصدد تکذیب ادعاهای اهالی محله است.

تاریخ : 1396/12/14 14:27
 • سرقت در تهران

  شکایت اهالی تهران از وقوع سرقت

  سکنه طهران شکایت از وقوع زیادی سرقت در شهر نموده و اظهار داشته ‌اند بواسطه جلوگیری پارکه بدایت از عملیات اداره نظمیه  اقدامات آن اداره را فلج نموده است.

  شماره آرشیو: 61542ن

 • سرقت در تهران

  استشهاد اهالی تهران در موضوع ناامنی و درخواست مجازات سارقان

  مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

  ما ساکنین طهران بواسطه مواظبت نکردن اداره نظمیه از دست سارقین بجان آمده از هستی ساقط شده‌ایم با کمال بی صبری اجرای قانون مجازات را در حق سارقین انتظار داریم آنچه که فهمیده‌ایم در نتیجه تباین عقیده مابین اداره نظمیه و مدعی‌العمومی است [که] این سرقتها واقع شده و می‌شود (صفحه اول)

  شماره آرشیو: 61543ن

   

 • سرقت در تهران

  استشهاد اهالی تهران در موضوع ناامنی و درخواست مجازات سارقان

  مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

  ما ساکنین طهران بواسطه مواظبت نکردن اداره نظمیه از دست سارقین بجان آمده از هستی ساقط شده‌ایم با کمال بی صبری اجرای قانون مجازات را در حق سارقین انتظار داریم آنچه که فهمیده‌ایم در نتیجه تباین عقیده مابین اداره نظمیه و مدعی‌العمومی است [که] این سرقتها واقع شده و می‌شود (صفحه دوم)

  شماره آرشیو: 1-61543ن

 • سرقت در تهران

  استشهاد اهالی تهران در موضوع ناامنی و درخواست مجازات سارقان

  مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

  ما ساکنین طهران بواسطه مواظبت نکردن اداره نظمیه از دست سارقین بجان آمده از هستی ساقط شده‌ایم با کمال بی صبری اجرای قانون مجازات را در حق سارقین انتظار داریم آنچه که فهمیده‌ایم در نتیجه تباین عقیده مابین اداره نظمیه و مدعی‌العمومی است [که] این سرقتها واقع شده و می‌شود (صفحه سوم)

  شماره آرشیو: 2-61543ن

 • سرقت در تهران

  استشهاد اهالی تهران در موضوع ناامنی و درخواست مجازات سارقان

  مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

  ما ساکنین طهران بواسطه مواظبت نکردن اداره نظمیه از دست سارقین بجان آمده از هستی ساقط شده‌ایم با کمال بی صبری اجرای قانون مجازات را در حق سارقین انتظار داریم آنچه که فهمیده‌ایم در نتیجه تباین عقیده مابین اداره نظمیه و مدعی‌العمومی است [که] این سرقتها واقع شده و می‌شود (صفحه چهارم)

  شماره آرشیو: 3-61543ن

 • سرقت در تهران

  استشهاد اهالی تهران در موضوع ناامنی و درخواست مجازات سارقان

  مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته

  ما ساکنین طهران بواسطه مواظبت نکردن اداره نظمیه از دست سارقین بجان آمده از هستی ساقط شده‌ایم با کمال بی صبری اجرای قانون مجازات را در حق سارقین انتظار داریم آنچه که فهمیده‌ایم در نتیجه تباین عقیده مابین اداره نظمیه و مدعی‌العمومی است [که] این سرقتها واقع شده و می‌شود (صفحه پنجم)

  شماره آرشیو: 4-61543ن 

 • سرقت در تهران

  نامه ریاست وزرا به اداره نظمیه و صدور دستور ارائه آمار سرقتهای سال گذشته

                                                           ریاست وزرا                                   

   

  تاریخ ثبت  4 برج     شوال  ئیل     1302

  اداره نظمیه

  از مدلول نمره 443 مطلع شدم چون استاتیستیک سرقتهای سنه ماضیه در ضمن نمره مزبور نبوده نمی‌توان تصدیق کرده که وقوع سرقت در سنه ماضیه بیشتر بوده است علی هذا برای مقایسه لازم است استاتستیک سنه ماضیه را ارسال دارید.

  شماره آرشیو: 61544ن

 • سرقت در تهران

  مطلب روزنامه «حیات ایران» درباره بی‌توجهی مسیو وستداهل، رئیس تشکیلات نظمیه، در برقراری امنیت در تهران

  واردات اداری

  راجع به نظمیه

  خدمت مدیر روشن‌ضمیر جریده فریده حیات ایران دام اقباله العالی

  شماره نمره 63آن جریده محترم را که راجع به مسیو وستادهل و سرقت هایی که در شهر طهران روی میدهد زیارت نمود بطوری که خاطر محترم مستحضر است دفتر احصائیه پلیس تامینات طهران نشان می‌دهد در هر شب سی الی 35 خانه طرف حمله سارقین واقع شده و در مقابل شکایاتی که به اداره نظمیه می کنند به طفره و تعلل می گذرد ژنرال وستادهل در مقابل 8000 قران حقوق و مبالغی کمک خرج و کرایه خانه و سوخت از این دولت بدبخت می گیرد چند مساء است که در شمیران تفریح می‌کند و فقط در هفته دو روز و هر روز دو ساعت به شهر آمده و پس از مختصر مراجعه به راپرتها به اغفال رئیس دولت به چند راپرت خلاف مراجعت می کند امور اداره نظمیه را به رضاقلی خان و ابراهیم خان واگذار کرده است البته تصدیق می‌فرمائید ابراهیم خان صاحب مغازه ایران فقط وقت خود را مصرف فروش اجناس مغازه نموده است چطور می‌تواند امنیت یک شهری را حفظ کند مخصوصاً نقارهایی بین مامورین نظمیه پیش آمده است که این قضیه بیشتر بر عدم امنیت شهر می‌افزاید ما از هیئت معظم دولت عاجزانه تقاضا می ‌کنیم دست رضا قلی خان و پارتی های او را از نظمیه کوتاه نموده و دقتی در وضعیات حالیه اداره نظمیه بفرمائید که ساکنین این شهر بتوانند در سایه این امنیت زندگانی کنند در خاتمه خاطر محترم را مستحضر می‌دارد در دو هفته اخیر در اطراف خانه بنده در هشت خانه سرقت واقع شده و ابدا اداره نظمیه اعتنایی ندارد و حال از وحشت اجبارا" شبها را شخصا" منزل خود را مواظبت می‌نماید که دستخوش  سارقین نشده و اقلا بتوانم مختصر اثاثیه را که دارم حفظ کنم

  مطبعه باقرزاده

  شماره آرشیو: 61545ن

 • سرقت در تهران

  گزارش ارسالی درباره آمار وقوع سرقت در تهران

  سنبله1302 صورت استاتیستیک [: آمار] راپورت‌های وارده اداره تامینات از 12 ناحیه در ظرف 15 روز از اول الی 15سنبله
  جمعه 1  
  شنبه 2  
  یکشنبه 3  
  دوشنبه 4 در ظرف چهار روز مجموعا"  42فقره
  سه شنبه 5 21فقره
  چهارشنبه 6  13فقره
  پنجشنبه 7  
  جمعه 8 24فقره   
  شنبه 9  16فقره
  یکشنبه 10  
  دوشنبه 11 22فقره
  سه شنبه 12 9فقره
  چهارشنبه 13 16فقره
  پنجشنبه 14  
  جمعه 15 19فقره
    اغلب در راپورتهای فوق قضایای نیز غیرقابل و دوسیه‌های ازاله بکارت و تقلب را ضمیمه داشته است

  شماره آرشیو: 61546ن

 • سرقت در تهران

  نامه اداره نظمیه تهران به ریاست کل تشکیلات در خصوص ادعای اهالی تهران درباره سرقت

  مورخه 27شهر محرم مطابق 17 برج سنبله 1342/1302

  نمره  828                                                                                                                  نظمیه طهران

  ضمیمه صورت استاتستیک و عین مرقومه نمره 7575 ریاست وزراء و عین جریده 64 حساب ایران

  مقام عالی ریاست کل تشکیلات

  در جواب مرقومه 7575 صادره از مقام منیع ریاست وزراء راجع به شرحی که در روزنامه حیات ایران شماره 64 درج شده خاطر عالی را مستحضر میدارد اولا" قسمتی را که در خصوص بنده اشاره نموده تکذیب آنرا موکول به نظریات روساء محترم خود و اولیای وزارت جلیه داخله می‌نماید که از سابقه خدمت یازده‌ساله بنده در اداره نظمیه مستحضراند  و احکام صادره از وزارت جلیله داخله به خوبی حکایت می‌‌نماید ثانیا" راجع به وقوع سرقتهای شهری اشعار شده است روزی سی الی سی و پنج فقره در خانه‌ها سرقت می‌شود تذکر میدهد که از سال مَجاعه [: سال قحطی] که غالبا  مردم دچار فقر شده‌اند یا به علل دیگر سارقین رو به ازدیاد بوده و راپرتهای ارسالی از نواحی که قبل از مَجاعه روزی 8 الی 15 بوده به 25 الی 30 سی رسیده (گرچه بعضی از آنها بی‌اساس و موضوع شکایتهای دیگری نیز ضمیمه است) و برای جلوگیری از عملیات سارقین پس از تقریبا سه سال خدمت (صفحه اول)

  شماره آرشیو: 61547ن

 • سرقت در تهران

  در اداره تامینات و تجربیاتی که حاصل شده با موافقت رئیس محترم پلیس اونیفرمه یک سرویس گشت فوق‌العاده با معیت آژانهای محبس که بصیرت به حال سارقین دارند اخیرا ترتیب داده به مقام ریاست کل پیشنهاد بر اثر همان سرویس تعداد ارتکاب رو به نقصان و تخفیف گذارده و مخصوصا" در همین موقع که روزنامه مورخه هفتم سنبله حیات ایران آرتیکل فوق را درج نموده با راپرت های ارسالی از نواحی که صورت آنرا منضما" تقدیم می‌دارد چقدر تباین دارد و همین مسئله اعمال نظر خصوصی نگارنده این قضایا را ثابت می‌دارد که چه مقصودی در ضمن دارد و با مراجعه به استاتستیک برج سنبله سنه ماضیه که وقوع سرقت دو برابر امروز بوده حقیقت امر بهتر روشن می‌شود صورت استاتستیک از اول برج سنبله لغایت پانزدهم سنبله را نیز لفا" تقدیم می دارد که ملاحظه فرمایند (صفحه دوم)
  شماره آرشیو: 61548ن

 • سرقت در تهران

  نامه به ریاست کل تشکیلات نظمیه ایران در خصوص شکایت اهالی تهران

  پلیس اونیفرمه 

  راپورت نمره 320

  طهران 21 برج سنبله 1342/ 1302

   

  متن راپورت

   

  مقام عالی ریاست محترم کل تشکیلات نظمیه ایران

  درجواب مرقومه 7575 صادره از مقام منیع ریاست محترم وزراء عظام راجع به شرحی که روزنامه حیات ایران شماره 64 درج شده خاطر عاطر عالی را مستحضر می‌دارد

  در قسمت راجع به پلیس اونیفرمه – اینکه نوشته‌اند روزی 30 الی 35 فقر ه سرقت در شهر واقع می‌شود و مامورین پلیس مراقبت ندارند-

  چنانچه به استاتستیک اداره مراجعه بشود ملاحظه خواهند فرمود که بواسطه مراقبت و جدیت هایی که می‌شود با وجود پنجاه نفر کسری از ماخذ عده و در مرخصی سالیانه بودن جمعی از مامورین پلیس وقوع سرقت نسبت به سابق به نصف رسیده و آن تعدادی هم که در استاتستیک هم مشاهده می‌فرمایید بعضی روزها 20 یا 16 فقره نوشته‌اند اغلب آن سرقت خارجی نبوده بلکه موضوع اسکناس تقلبی سرقت در سر حمام ها – جیب بری (صفحه اول)

  شماره آرشیو: 61549ن

 • سرقت در تهران

  نامه به ریاست کل تشکیلات نظمیه ایران در خصوص شکایت اهالی تهران

  سرقت مستخدم از ارباب و یا سرقت های داخلی است که بوسیله اتباع و کسان صاحب اشیاء به عمل می‌آید و تعداد سرقت‌های خارجی در ماه به سی فقره هم شاید نرسد و یکی از علل آن هم این است که در سنوات اخیر یک عده از اشخاص مجهول‌الهویه غریب اتباع داخله و خارجه وارد طهران شده‌‌اند که مامورین پلیس بواسطه نداشتن مدارک اختیار جلب و تحقیق از مقصد و محل معاش آنها را ندارد و فقط تا اندازه‌ای که ممکن بوده محل سکونت آنها در نظر گرفته شده چنانچه اجازه داده شود که مامورین پلیس بتوانند اشخاص مجهول‌الهویه مظنون را جلب و تحت تعقیب درآورده معلوم نمایند اهل کجا و مقصود از مسافرت آنها چه بوده از چه محلی معاش آنها می‌گذرد بدیهی است از این سرقت های خارجی هم تا انداز‌ای جلوگیری به عمل خواهد آمد زیرا دستگیر شدن این اشخاص (صفحه دوم)

  شماره آرشیو: 61550ن

 • سرقت در تهران

  نامه به ریاست کل تشکیلات نظمیه ایران در خصوص شکایت اهالی تهران

  در موقع ارتکاب به سرقت برای آژانی که قلعه بزرگی را تحت نظر دارد خالی از اشکال نیست معذالک در نتیجه جدیت مامورین به‌کرات اتفاق افتاده است که با سارقین مواجهه و حتی زد و خورد واقع شده بعضی را دستگیر و بعضی فرار کرده اشیاء مسروقه را نتوانسته‌اند همراه ببرند (صفحه سوم)

  شماره آرشیو: 61551ن

 • سرقت در تهران

  نامه به پلیس اونیفرمه درباره شکایت اهالی خیابان خانقاه از سرقتهای رخ‌داده در این منطقه

  پلیس اونیفرمه

  راپورت نمره 1364

  طهران 14 برج سنبله 1342/1302

  موضوع جواب شکایت اهالی خیابان خانقاه

  متن راپورت

   

  مقام محترم ریاست پلیس اونیفرمه

  اطلاعا راجع به مرقومه بدون نمره وزارت جلیله داخله که برطبق شکایت ساکنین خیابان که معروض داشته‌اند سرقتهای متوالیه درخیابان مزبور واقع شده به عرض می‌رساند.

  در تمام مدت دو ماه اخیری که این جانب مامور کمیساریای نمره 2 دولت شده‌ام فقط یک فقره سرقت جزئی از منزل مرات‌السلطان شده که راپورت آن به اداره محترم پلیس تامینات ارسال گردیده است.

  اظهارات ساکنین خیابان مزبور به کلی کذب و ناشی از بعضی مذاکراتی است که بسعایت بعضیها جریان دارد زیرا سرقت در حدود این ناحیه بطور کلی تخفیف یافته و تقریبا به حدود صفر رسیده است

  شماره آرشیو: 61552ن

 • سرقت در تهران

  نامه وستداهل، رئیس کل تشکیلات نظمیه، به ریاست وزرا درباره خبر مندرج در روزنامه حیات

  ایران در موضوع سرقت در تهران 

   

  مورخه 6 شهر صفرالمظفر مطابق 26برج سنبله 1342

  نظمیه طهران

  مقام منیع ریاست محترم وزرا عظام

  مرقومه مطاعه به نمره 7575 متضمن شماره 64 جریده حیات ایران که در تحت عنوان واردات اداری شرحی راجع به نظمیه نوشته است عز وصول بخشید، با نهایت احترام سه فقره راپورت واصله از پلیس تامینات و پلیس اونیفورمه و کمیساریای نمره 3 ناحیه دولت را لفاً تقدیم می‌دارد ملاحظه فرموده مطلع خواهند گردید خبر مزبور چندان مقرون به صحت نبوده است – رئیس کل تشکیلات نظمیه وستداهل

  شماره آرشیو: 61553ن

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.