«آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

شاهد توحیدی

عالم ربانی وفقیه اهل بیت(ع)، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی(قده)، از اعلام واکابر مراجع شیعه در عصر حاضر و از حامیان جدی وقاطع نظام جمهوری اسلامی بود. او به رغم آنکه در کهنسالی و پس از رحلت حضرت امام‌خمینی مرجعیت را پذیرفت، به لحاظ سلامتی و قدرت تشخیص اعجاب آور، تمامی فعالیت‌های متعارف یک مرجع تقلید را تا سن 103 سالگی وگاهِ رحلت، خود انجام می داد. نظارت بر انتشار آثار، پاسخگویی به استفتائات، دیدار با مسئولان ومردم، عمامه‌گذاری طلاب و نیز پیگیری رویدادهای سیاسی، از جمله اشتغالات ایشان در دوره 5 ساله مرجعیت است. تصاویری که پیش روی دارید، شاهدی بر این مدعاست. ملاک او نیز در حمایت از نظام جمهوری اسلامی وتقدم دیدگاه‌های امام‌خمینی بر نظرات خویش، اعتقاد به قدرت تشخیص برترایشان و مکانت والای عرفانی  آن بزرگ بود.

تصاویری که پیش روی دارید، آیت‌الله العظمی علی  اراکی را دردوران مرجعیت نشان می‌دهد.امید آنکه تاریخ پژوهان وعلاقمندان را مفید افتد.

تاریخ : 1396/09/11 11:17
 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1368. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درآغازین ماههای پذیرش مرجعیت

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1368. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درآغازین ماههای پذیرش مرجعیت

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1368. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درآغازین ماههای پذیرش مرجعیت

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درمراسم عمامه‌گذاری جمعی از طلاب در بیت خویش در قم

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درحاشیه مراسم عمامه‌گذاری جمعی از طلاب در بیت خویش در قم

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درحاشیه مراسم عمامه‌گذاری جمعی از طلاب در بیت خویش در قم

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1370. مشهد، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درحال خروج از ضریح مقدس رضوی(ع) پس از شرکت در مراسم غبارروبی از مضجع شریف

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1370. مشهد، آیت‌الله عباس واعظ طبسی تولیت وقت آستان قدس رضوی(ع) در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1370. مشهد، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درحال خروج ازاقامتگاه خویش

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی 

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

   1371. قم، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی 

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، آیت‌الله مرتضی مقتدایی دردیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی. در تصویر آیات: شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی(فرزند) و شیخ علیرضا الهی(داماد ایشان) دیده می‌شوند

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، آیت‌الله مرتضی مقتدایی در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی. درتصویر آیت‌الله شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی فرزند ایشان دیده می‌شوند 

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، آیت‌الله حاج شیخ حسن صانعی در دیدار با  آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی. درتصویر آیات: شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی(فرزند) و شیخ علیرضا الهی (داماد ایشان) دیده می‌شوند

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله حاج سید مهدی یثربی کاشانی در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله حاج سید مهدی یثربی کاشانی در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، تنی چند از سردارن سپاه در دیدار با آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی. درتصویر شهید محمدحسن نظرنژاد دیده می‌شود

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درمنزل مسکونی خویش

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درمنزل مسکونی خویش

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درجلسه استفتاء و درگفت وگو با فرزندش آیت‌الله شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درجلسه استفتاء

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در دیدار با یکی از روحانیون و جمعی از مقلدین خود از تهران

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در دیدار با یکی از روحانیون و جمعی از مقلدین خود از تهران

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در دیدار با یکی از روحانیون و جمعی از مقلدین خود از تهران

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1373. قم، آیت‌الله حاج آقا مجتبی حاج آخوند دردیدار با  آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی. درتصویر آیت‌الله شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی نیز دیده می‌شود

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در گفت وگو با فرزندش آیت‌الله شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در گفت وگو با دامادش آیت‌الله شیخ علیرضا الهی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1371. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درگفت و گو با فرزند و تنی چند از اعضای خانواده‌اش

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی در کنار فرزندش آیت‌الله شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی درهواپیما و درحال بازگشت از یک مسافرت

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درکنارفرزندش آیت‌الله شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درکنارفرزند و تنی چند از اعضای خانواده‌اش

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی درکنارفرزند و تنی چند از اعضای خانواده‌اش

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1372. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1373. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

 • «آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمد علی اراکی در دوران مرجعیت» درآیینه تصاویر

  1373. قم، آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.