شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

روحانی مجاهد شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی، ازپیشگامان انقلاب اسلامی دراستان لرستان به ویژه شهر خرم آباد به شمار می رود. او با آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، به این جنبش مقدس پیوست ودر توسعه وتعمیم آن تلاش فراوان نمود. او در این راه بارها زندان وتبعید را تجربه کرد که دریکی از موارد، درشهر ایرانشهر با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دریک منزل سکونت داشت. شهید رحیمی پس از انقلاب به نمایندگی از سوی مردم لرستان به مجلس شورای اسلامی راه یافت وسرانجام در7تیرماه 1360، درفاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

تصاویری که پیش روی دارید، شهید رحیمی را در ادوارگوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1396/04/13 10:40
 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی در دوران طلبگی

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی در دوران طلبگی

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درحاشیه یکی از سفرهای تبلیغی

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درکتابخانه منزل شخصی

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد درحاشیه سفرتبلیغی وی به خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد درحاشیه سفرتبلیغی وی به خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد درحاشیه سفرتبلیغی وی به خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درمنزل یکی از دوستان روحانی درخرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی پس ازدستگیری درکمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درحاشیه یکی از سفرهای تبلیغی

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

   شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی درحاشیه یکی از سفرهای تبلیغی به همدان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درتبعیدگاه ایرانشهر

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای وحجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد درتبعیدگاه ایرانشهر   

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درتبعیدگاه ایرانشهر   

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

   شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درتبعیدگاه ایرانشهر

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درحال سخنرانی دریکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درحال سخنرانی دریکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  شهید سید فخرالدین رحیمی درحال سخنرانی دریکی از راهپیمایی‌های انقلاب در شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1358. مدرسه فیضیه قم، شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار امام خمینی در دیدار مردم استان لرستان با ایشان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1358. مدرسه فیضیه قم، شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار امام خمینی در دیدار مردم استان لرستان با ایشان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1358. مدرسه فیضیه قم، شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار امام خمینی در دیدار مردم استان لرستان با ایشان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. سخنرانی شهید سید فخرالدین رحیمی درجمع مردم یکی از روستاهای شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید سید فخرالدین رحیمی درجمع عده ای از پاسداران شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید سید فخرالدین رحیمی درجمع عده ای از پاسداران شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید سید فخرالدین رحیمی درجمع عده ای از پاسداران شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درحال اقامه جماعت در شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درجمع عده ای از پاسداران شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درمراسم افتتاحیه اولین دوره  از مجلس شورای اسلامی

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درحاشیه یکی ازبازدیدهای ایشان از محورهای عملیاتی دردوران دفاع مقدس

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید محمدعلی رجایی درحاشیه یکی از سفرهای ایشان به استان لرستان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارآیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی درحاشیه یکی از سفرهای ایشان به استان لرستان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی درشهرهمدان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی درشهرهمدان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی درشهرهمدان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درکنارشهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی درشهرهمدان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359. شهید سید فخرالدین رحیمی درحاشیه یکی از سفرها به شهرهمدان

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار عباس آقا زمانی(ابوشریف) درنمازجمعه شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1359.  شهید سید فخرالدین رحیمی درکنار عباس آقا زمانی(ابوشریف) درنمازجمعه شهر خرم آباد

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  1360. شهید سید فخرالدین رحیمی درواپسین ماههای حیات

 • شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید فخرالدین رحیمی درآیینه تصاویر

  8 تیر1360. پیکرشهید سید فخرالدین رحیمی درپزشکی قانونی تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.