آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

کاری از: شاهد توحیدی

28 سال پیش در چنین روزهایی،روزهای حزن وبی تابی ملت در فراق پیرمراد،خورشید زعامت نام آوری از خطه خراسان تابیدن گرفت که دوام حرکت نظام اسلامی به سوی اهداف آرمانی خویش را تضمین وتسهیل نمود.رهبر جدید انقلاب اما،برای ملت مبارز ایران چهره ای شناخته شده بود؛ آیت الله سید علی حسینی خامنه ای. هم او بود که ملت در مبارزه غریو خطابه او را همراه با اخبار زندان وتبعیدش شنیده بودند،هم او که درروزهای اوج گیری انقلاب او را به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب می شناختند،هم او که آوای دعوت به صلاح وسداد را در جمعه های شور وحماسه درگوش ملت طنین می افکند،هم او که در دگر روزهای هفته لباس روحانی را به کناری می نهاد وبا لباس سربازی با رزمندگان همگام می شد،هم او که در دو انتخابات ریاست جمهوری،ملت صندوق های رای را از نامش انباشته بودند....آری در صبحگاه 15 خرداد1368،اعلام شد که هم او، از آن پس سلسله جنبان یاران خمینی خواهد بود.اینک ازآن روز تاریخی 28 سال می گذرد وملت ایران وخیل دلبستگان به انقلاب امام در سراسر جهان در طول این سالیان،سال هایی پرفراز ونشیب را به راهبری «خامنه ای» طی کرده اند.امروز عمق وگستره استراتژیک ایران به بسیاری از کشورها وحتی قاره های دیگر توسعه یافته است،بسیاری از مردم جهان چشم به ایران اسلامی وسوی حرکت آن دارند،امروز اقتداربسیاری از کانون های قدرت جهانی از سوی ایران ومتحدانش به چالش کشیده شده است...واین همه مرهون انگشت اشاره، توکل وتحمل آن «یارخراسانی» است.

روزهایی که بر ما می گذرد،بهترین فرصت برای مرور حماسه«سید»دردوران حیات پرفراز ونشیب اوست.گزارشی که آغازین بخش از آن را پیش روی دارید،درپی چنین هدفی بوده است،تاچه قبول افتد وچه در نظر آید.

تاریخ : 1396/03/16 10:25
 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سیدجوادحسینی خامنه ای( پدرآیت الله سید علی خامنه ای) درحیاط منزل شخصی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سیدجوادحسینی خامنه ای( پدرآیت الله سید علی خامنه ای) درکنار آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ووالد وی آیت الله سید علی اکبر خویی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1358. آیت الله سیدجوادحسینی خامنه ای درکنار فرزندش آیت الله سیدعلی خامنه ای درآستان قدس رضوی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سیدجوادحسینی خامنه ای درکنار فرزندش آیت الله سیدعلی خامنه ای درواپسین سالیان حیات

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سیدجوادحسینی خامنه ای( پدرآیت الله سید علی خامنه ای) درواپسین سالیان حیات

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی (جد مادری آیت الله سید علی خامنه ای)

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی (جد مادری آیت الله سید علی خامنه ای) درکنار آیات:سید یونس اردبیلی،سیدعلی اکبر خویی،سید علی سیستانی،شیخ آقابزرگ شاهرودی،شیخ هاشم قزوینی وجمعی از علمای مشهد

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درسالیان نوجوانی وطلبگی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درسالیان نوجوانی وطلبگی همراه با جمعی از شاگردانش

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  مشهد،آیت الله سید علی خامنه ای درکنار عباس غله زاری از اعضای فدائیان اسلام

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  مشهد،آیت الله سید علی خامنه ای درکنارتنی چند از دوستان روحانی 

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  مشهد،آیت الله سید علی خامنه ای درکنارتنی چند از دوستان روحانی 

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای به اتفاق برادرانش درکنار حجت الاسلام شیخ مصطفی مسجدجامعی وفرزندانش

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درکنار دوتن از فرزندان حجت الاسلام شیخ مصطفی مسجدجامعی 

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درکنارتنی چند از دوستان روحانی.درتصویر حجت الاسلام شیخ نظام الدین الهی قمشه ای دیده می شود

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  مشهد،آیت الله سید علی خامنه ای درکنارتنی چند از دوستان روحانی.درتصویر آیت الله سیدجواد علم الهدی دیده می شود

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درکنارحجت الاسلام والمسلمین سیدجواد فضل الله از روحانیون لبنانی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درکنارحجت الاسلام والمسلمین سیدجواد فضل الله از روحانیون لبنانی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درکنارحجت الاسلام والمسلمین سیدجواد فضل الله از روحانیون لبنانی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  مشهد،آیت الله سید علی خامنه ای درکنارآیات:شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژادوعباس واعظ طبسی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  آیت الله سید علی خامنه ای درسالیان آغازین دهه 40

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1342.قم،آیت الله سید علی خامنه ای درکنار امام خمینی وتنی از شاگردان وهمراهان ایشان

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1354.فریمان، آیت الله سید علی خامنه ای درکنارآیات:شهید مرتضی مطهری،محمدتقی فلسفی وحاج میرزا علی فلسفی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1356. آیت الله سید علی خامنه ای دردوران تبعید درایرانشهردرکنار جمعی از اهالی این خطه

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1356. آیت الله سید علی خامنه ای دردوران تبعید درایرانشهر،درکنارحجج اسلام:شهید سید فخرالدین رحیمی وکاظم راشد یزدی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1356. آیت الله سید علی خامنه ای دردوران تبعید درایرانشهر،درکنار شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1356. آیت الله سید علی خامنه ای دردوران تبعید درایرانشهر،درکنار شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.مشهد

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای دریکی از راهپیمایی های انقلاب

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درکنار آیت الله سید مهدی اخوان مرعشی وطاهر احمدزاده دریکی از راهپیمایی های انقلاب

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درمراسم استقبال از برخی زندانیان سیاسی آزاد شده

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درکنار آیات: شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژادوعباس واعظ طبسی دریکی از راهپیمایی های انقلاب

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درکنار آیت الله العظمی سیدعبدالله شیرازی دریکی از راهپیمایی های انقلاب

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357. مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درکنار آیات: شهید مرتضی مطهری،شهید دکتر محمدجواد باهنر واکبر هاشمی رفسنجانی دریکی از راهپیمایی های انقلاب

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357. مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخنرانی در تحصن تاریخی مردم در بیمارستان امام رضا(ع)

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357. مشهد، آیت الله سید علی خامنه ای درحال سخنرانی در تحصن تاریخی مردم در بیمارستان امام رضا(ع)

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  12 بهمن 1357.سالن فرودگاه مهرآباد تهران،آیت الله سید علی خامنه ای درحال گفت وگو با آیت الله سید محمود طالقانی

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  19 بهمن 1357.مدرسه علوی تهران،آیت الله سید علی خامنه ای درکنار امام خمینی در مراسم بیعت همافران با ایشان

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.تهران

 • آیت الله سیدعلی خامنه ای درآیینه تصاویر(بخش نخست/از میلاد تا پیروزی انقلاب اسلامی)

  1357.تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.