آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

عالم محقق ومتکلم مدقق،مرحوم آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی،از جمله بیدارگران کلامه واندیشگی شیعه در عصر حاضر به شمار می رود.دو اثر ارزنده آن بزرگوار با عناوین«المراجعات»و«النص والاجتهاد»نمایانگر تلاش ارجمند وی در این عرصه است.علاوه براین،جهد بلیغ علامه شرف الدین در احیای مجد وعظمت جامعه شیعی لبنان،هماره از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.تلاشی که با پیگیری های امام موسی صدر،نتیجه ای بس پربرکت داشته وامروزه این کشور را به عمق استراتژیک جمهوری اسلامی مبدل ساخته است.

تصاویری که پیش روی داریدوبه مناسبت ارتحال آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی به شما تقدیم می شود ،آن متفکر فرزانه را درادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1395/12/24 11:43
 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران جوانی،درمیان تنی چند از شیعیان جنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران جوانی دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران جوانی،درمیان تنی چند از شیعیان جنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران جوانی،درمیان عده ای از شیعیان واهل سنت جنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

   آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران میانسالی دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران میانسالی،درمیان تنی چند از شیعیان جنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

   آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در دوران کهنسالی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنار آیت الله العظمی سید محسن حکیم(نفراول از چپ)دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

   آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکناراسقف مسیحیان لبنان، دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارتنی چند از نمایندگان اقوام وطوایف لبنانی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارآیت الله سیدابوالقاسم کاشانی دردوران تبعید ایشان به بیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارآیت الله سیدابوالقاسم کاشانی دردوران تبعید ایشان به بیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارامام موسی صدر دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارآیت الله حاج آقا رضا صدر دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارتنی چند از علمای نجف در حاشیه سفرزیارتی به عراق

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکنارتنی چند از علمای نجف در حاشیه سفرزیارتی به عراق

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  حضور آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دریکی از مجامع شیعی درجنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  حضور آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دریکی از مجامع شیعی درجنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درمیان تنی چند ازچهره های شاخص شیعیان لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  حضور آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درحاشیه حضور دریکی از مجامع شیعی درجنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درمیان تنی چند ازچهره های شاخص شیعیان لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درمیان تنی چند از شیعیان جنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درحاشیه بازدید ازیکی ازمراکزدرحال احداثِ جنوب لبنان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درحال فاتحه خوانی دریکی از قبرستان های بیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درمیان تنی چند از شیعیان جنوب لبنان،درمنزل شخصی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درسخن گفتن با یکی از اطرافیان

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درواپسین سالیان حیات

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دربستر بیماری در منزل شخصی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دربستر بیماری در منزل شخصی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آغازین لحظات تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درمحوطه منزل شخصی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  آغازین لحظات تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درمحوطه منزل شخصی

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  حضورمقامات سیاسی لبنان در مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

   نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین دربیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

   نمایی از بدرقه پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درفرودگاه بیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  نمایی از بدرقه پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درفرودگاه بیروت

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درنجف

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  نمایی از مراسم ترحیم آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین درکربلا

 • آیت الله علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی درآیینه تصاویر

  نمایی از یکی از اوراق هویتی آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.