«دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

38 سال پیش در چنین روزهایی،با حکم امام خمینی به آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی،سنگ بنای تاسیس دادگاههای انقلاب اسلامی نهاده شد.این دادگاهها در فضای ملتهب سالهای آغازین استقرار نظام اسلامی،در فرونشاندن توطئه ها وکودتاها نقشی اساسی داشتند ودر مواردی چند،یاس وناامیدی برخی از گروهک ها را موجب گشتند.تصاویری که پیش روی دارید،فضای برخی از این دادگاهها ونیز قضات ومتهمان آن را نشان می دهد.امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب را مفید ومقبول آید.

تاریخ : 1395/12/01 09:53
 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.مدرسه علوی تهران.امام خمینی حکم تاسیس نخستین دادگاههای انقلاب را به آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی دادند

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.نعمت الله نصیری ومهدی رحیمی پس از دستگیری وتحویل به دادگاه انقلاب،درحال انجام گفت وگوی مطبوعاتی

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.نعمت الله نصیری ومهدی رحیمی پس از دستگیری وتحویل به دادگاه انقلاب،درحال گفت وگوبا محمدمدیرشانه چی

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.امیرحسین ربیعی،مهدی رحیمی ورضاناجی پس از دستگیری وتحویل به دادگاه انقلاب،درحال انجام گفت وگوی مطبوعاتی

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.امیرحسین ربیعی ومهدی رحیمی پس از دستگیری وتحویل به دادگاه انقلاب،درحال انجام گفت وگوی مطبوعاتی

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.پرویز نیکخواه سرپرست گروه تحقیق رادیو وتلویزیون پس از دستگیری وتحویل به دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  محمود جعفریان،غلامحسین دانشی وپرویز نیکخواه درحال محاکمه دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  فرج الله سیفی کمانگرمعروف به «کمالی»بازجوی ساواک درحال محاکمه در دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  سپهبد محمدتقی مجیدی رئیس دادگاه نظامی فدائیان اسلام درحال محاکمه در دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  سپهبد محمدتقی مجیدی رئیس دادگاه نظامی فدائیان اسلام درحال محاکمه در دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  بهمن 1357.سروان قاسم ژیان پناه از شکنجه گران کمیته مشترک، پس از دستگیری وتحویل به دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

   1358.امیرعباس هویدا در اولین جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.امیرعباس هویدا در واپسین جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب.درتصویر هادی غفاری دیده می شود

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.امیرعباس هویدا در واپسین جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب.درتصویر هادی غفاری دیده می شود

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.بهمن نادری پور معروف به «تهرانی»و فریدون توانگری معروف به «آرش» دردادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.بهمن نادری پور معروف به «تهرانی»و فریدون توانگری معروف به «آرش» دردادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.نمایی از یکی از دادگاههای انقلاب برای عوامل ساواک

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله صادق خلخالی حاکم شرع درکنار همکارش اسدالله صفا در دفتر دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی دردیدار با آیت الله صادق خلخالی در دفتر دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.شهید آیت الله دکتر بهشتی دردیدار با آیت الله صادق خلخالی در دفتر دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.آیت الله صادق خلخالی حاکم شرع درکنار همکارش اسدالله صفا در دفتر دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1358.قم،آیت الله صادق خلخالی حاکم شرع دادگاههای انقلاب درگفت وگو با اسکنردلدم خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله محمد محمدی گیلانی حاکم شرع،شهید سیداسدالله لاجوردی دادستان وشهید محمدکچویی دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله محمد محمدی گیلانی حاکم شرع،درحال محاکمه عباس امیر انتظام دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359. محاکمه عباس امیر انتظام دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.گفت وگوی عباس امیر انتظام با نورعلی تابنده(قطب کنونی دراویش گنابادی)درحاشیه یکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.اجتماع جمعی از مردم در برابر محل دادگاههای انقلاب،درحاشیه یکی از جلسات محاکمه عباس امیر انتظام

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله محمد محمدی گیلانی حاکم شرع وشهید سیداسدالله لاجوردی دادستان دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.آیت الله محمد محمدی گیلانی حاکم شرع وشهید سیداسدالله لاجوردی دادستان دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359. شهید سیداسدالله لاجوردی دادستان، دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.حجت الاسلام عبدالمجید معادیخواه قاضی درکنار شهید سیداسدالله لاجوردی دادستان، دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359.حجت الاسلام عبدالمجید معادیخواه درگفت وگو با تقی شهرام درحاشیه یکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1359. محاکمه محمدرضا سعادتی دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1360.حجت الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی قاضی درکنار شهید سیداسدالله لاجوردی دادستان، درجلسه محاکمه محمدرضا سعادتی دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1361.حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری در حال محاکمه صادق قطب زاده وسایر عوامل کودتا دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

   1361. محاکمه صادق قطب زاده وسایر عوامل کودتا دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  1361. محاکمه صادق قطب زاده وسایر عوامل کودتا دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1362،محاکمه نورالدین کیانوری دبیرکل وسایر اعضای حزب توده دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1362، محاکمه اعضای حزب توده دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

 • «دادگاههای انقلاب اسلامی»درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1362، محاکمه نورالدین کیانوری دبیرکل وسایر اعضای حزب توده دریکی از جلسات دادگاه انقلاب

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.