«تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

عالم ومرجع مبارز مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالله موسوی شیرازی (قده)،از اعلامِ همگام با نهضت اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی،از بدو آغاز آن به شمار می رود.همراهی آن فقید سعید با رهبر کبیر انقلاب، پس از تاسیس نظام اسلامی وتا هنگام رحلت آن بزرگ نیز تداوم پیدا کرد وآثار ونتایج فراوانی نیز بر آن ترتب یافت.

تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از این تعامل را در خود دارد.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1395/07/11 11:30
 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1357.مشهد،حضورآیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی در مراسم تحصن در بیمارستان امام رضا(ع)در مشهد

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1357.مشهد،حضورآیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی در مراسم تحصن در بیمارستان امام رضا(ع)در مشهد

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1357. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درحاشیه حضور در یکی از راهپیماییهای انقلاب در مشهد

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1357.حضور آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی در تحصن علمای مشهد در حرم رضوی(ع)در اعتراض به تعویق بازگشت امام خمینی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1357. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درحاشیه حضوردر تحصن علمای مشهد در حرم رضوی(ع)در اعتراض به تعویق بازگشت امام خمینی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  صبحگاه22 بهمن 1357.دیدار یکی از فرماندهان ارتش درمشهد با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی برای اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  صبحگاه22 بهمن 1357.حضورجمعی از ارتشیان مشهد دربیت آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی برای اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  22 بهمن 1357. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درجمع عده ای از ارتشیان مشهد، که برای اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی درمنزل ایشان گرد آمده اند

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  بهمن 1357. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درحال عیادت از برخی مجروحان انقلاب دربیمارستان امام رضا (ع)در مشهد

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  بهمن 1357. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درحال عیادت از برخی مجروحان انقلاب دربیمارستان امام رضا (ع)در مشهد

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  12 فروردین 1358. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درحال شرکت در رفراندم جمهوری اسلامی در حرم رضوی(ع)

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  12 فروردین 1358. آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درحال شرکت در رفراندم جمهوری اسلامی در حرم رضوی(ع)

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.قم،دیدار امام خمینی با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی قبل از عزیمت وی به سفر حج

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.قم،دیدار امام خمینی با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی قبل از عزیمت وی به سفر حج

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.حسینیه فاطمیون تهران،دیدارمهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.حسینیه فاطمیون تهران، آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی درکنار شهیدان دکتربهشتی ،دکترباهنر ونیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.مشهد،دیدارطاهر احمدزاده وصادق قطب زاده با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359. مشهد، دیدار ابوالحسن بنی صدر با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359. مشهد، دیداردکتر سید صادق طباطبایی با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.مشهد،دیدار تیمسار فربد رئیس ستاد مشترک ارتش با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  شهریور 1358.مسجد گوهرشاد حرم رضوی(ع)،حضور آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی در مراسم ترحیم آیت الله سید محمود طالقانی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1358.مشهد،دیدارآیت الله العظمی حاج آقا حسن طباطبایی قمی با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359.مشهد،دیدار میهمانان شرکت کننده در جشنهای دهه فجر با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

 • «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  «تعامل آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی با انقلاب ونظام اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359.مشهد،دیدار میهمانان شرکت کننده در جشنهای دهه فجر با آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.