کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

بازخوانی شرایط سازمان امنیت رژیم شاه و نیز بازبینی آنچه در کمیته موسوم به مشترک ضد خرابکاری ساواک می‌گذشته است، از آن جنبه اهمیت می‌یابد که امروزه رسانه‌های قارچ‌گونه عربی ـ عبری، برآنند تا بر این‌گونه کردارهای حکومت پهلوی پرده افکنند و حتی در صورت امکان، آن را سفید کنند! هر چند که این تلاش‌های سست، محکوم به شکست می‌نماید و خورشید حقیقت آشکارتر از آن است که بتوان آن را پنهان ساخت.

تصاویری که پیش روی دارید بخشی دیگر از شرایط بازسازی‌شده کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک را نشان می‌دهد.

تاریخ : 1398/11/28 10:40
 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از ایوان‌های مشرف به حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از شکنجه زندانیان در یکی از ایوان‌های مشرف به حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از شکنجه زندانیان در یکی از ایوان‌های مشرف به حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از عکاسخانه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از عکاسخانه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از اقدام به شکنجه توسط «حسینی» شکنجه‌گر معروف کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس «حسینی» شکنجه‌گر معروف کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از بازجویی همراه با شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس «تهرانی» یکی از بازجویان و شکنجه‌گران کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از اعمال شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از اعمال شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از اعمال شکنجه در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از اتاق بهداری کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از انتقال دستگیرشدگان به سلول‌های کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از یکی از سالن‌های کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از حمام زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از حمام زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از لباس و وسایل شخصی زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  لباس و وسایل عزت‌الله شاهی (مطهری)، از مبارزان انقلاب، هنگام دستگیری توسط ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  لباس و وسایل شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح، از مبارزان انقلاب، هنگام دستگیری توسط ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  پارچه گلدوزی‌شده توسط معصومه جزایری، از مبارزان انقلاب، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  گلدان ساخته‌شده توسط طاهره سجادی، از مبارزان انقلاب، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس شهید محمدعلی رجایی، از مبارزان انقلاب، در کمیته سابق مشترک ضد خرابکاری ساواک (موزه عبرت ایران)

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس شهید مهدی عراقی، از مبارزان انقلاب، در کمیته سابق مشترک ضد خرابکاری ساواک (موزه عبرت ایران) 

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس شهید آیت‌الله علی قدوسی، از مبارزان انقلاب، در کمیته سابق مشترک ضد خرابکاری ساواک (موزه عبرت ایران)

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس شهید سیداسدالله لاجوردی، از مبارزان انقلاب، در کمیته سابق مشترک ضد خرابکاری ساواک (موزه عبرت ایران) 

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  تندیس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، از مبارزان انقلاب، در کمیته سابق مشترک ضد خرابکاری ساواک (موزه عبرت ایران)   

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از اتومبیل‌های مورد استفاده سران ساواک که در موزه عبرت ایران در معرض دید همگان قرار گرفته است

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  و سرانجام آزادی... نمایی از ایوان مشرف به حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک   

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(3)

  نمایی از درب ورودی کمیته سابق مشترک ضد خرابکاری ساواک (موزه عبرت ایران)   

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.