آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

در سالروزی دیگر از رحلت عالم اندیشمند و مبارز مرحوم حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، مجموعه ای نفیس از تصاویر منتشر نشده ایشان را به شما تقدیم می داریم. این گزارش تصویری  از مقطع معمم شدن آن فقید سعید به دست مرحوم حاج شیخ علی اکبر برهان در مسجد و مدرسه لرزاده تهران تا آغازین سالیان دهه 50 را دربردارد و زوایایی از زندگی اجتماعی ایشان را نشان می دهد. امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/07/25 11:29
 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی پس از معمم شدن در مسجد و مدرسه لرزاده تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دریکی از سفرهای زیارتی به شهر مشهد در دوران طلبگی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از دوستان در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم. درتصویر آیت‌الله مهدی باقری کنی نیز دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از دوستان در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم. درتصویر آیت‌الله مهدی باقری کنی نیز دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از دوستان در دوران تحصیل درحوزه علمیه قم

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از نمازگزاران مسجد جلیلی تهران در آغازین سالیان اقامه جماعت درآن مسجد

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از نمازگزاران مسجد جلیلی تهران در آغازین سالیان اقامه جماعت درآن مسجد

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از نمازگزاران مسجد جلیلی تهران در آغازین سالیان اقامه جماعت درآن مسجد

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار تنی چند از نمازگزاران مسجد جلیلی تهران در آغازین سالیان اقامه جماعت درآن مسجد

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مسجد جلیلی تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مسجد جلیلی تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی درسفرحج وصحرای منا

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی درسفرحج و صحرای منا

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  1346. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی درسفرحج و صحرای منا

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار مرحوم حاج اسدالله کنی پدر و نخستین فرزند

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار مرحوم حاج اسدالله کنی پدر و نخستین فرزند

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار مرحوم حاج اسدالله کنی پدر و نخستین فرزند

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار مرحوم حاج اسدالله کنی پدر و نخستین فرزند

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنارنخستین فرزند

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی درمراسم افتتاح دبستان محمدیه که توسط پدرهمسرش آیت‌الله زین‌العابدین سرخه ای تاسیس شده بود. درتصویر مرحوم حجت‌الاسلام منصور عاصمی دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه40. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دریکی از جلسات «صادقیه» در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه40. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دریکی از جلسات «صادقیه» در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه40. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دریکی از جلسات «صادقیه» در تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه40. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دریکی از جلسات «صادقیه» در تهران. درتصویر اسدالله بادامچیان دیده می شود

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه50. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی وحجت‌الاسلام شیخ احمدغروی رفسنجانی در کنار مزارحافظ

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه50. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی درحیاط منزل شخصی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه50. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی وتنی چند از فرزندان و اقوام درحیاط منزل شخصی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه50. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی درتبعیدگاه بوکان

 • آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درآیینه تصاویر

  دهه50. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در40 سالگی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.