«تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

درقانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزیدگان ملت، از مصادیق تلاقی جمهوریت واسلامیت نظام قلمداد شده ودرپی تمامی انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. دردهه 60، حکم 4 تن از روسای جمهور توسط امام خمینی رهبر کبیر انقلاب تنفیذ شد که به مناسبت انجام آیین تنفیذ حکم دوازدهمین رئیس جمهور، مروری تصویری برآن را به‌هنگام دیدیم. امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/05/15 11:04
 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، امام خمینی درآغازین لحظات ورود به جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن    بنی‌صدر

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، امام خمینی درآغازین لحظات ورود به جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  15بهمن 1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال قرائت حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  15بهمن 1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، امام خمینی درحاشیه جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن    بنی‌صدر

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  15بهمن 1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران،  ابوالحسن بنی‌صدر درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

   15بهمن 1358.  بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، نمایی از شرکت کنندگان در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  15بهمن 1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران،  ابوالحسن بنی‌صدر درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  15بهمن 1358. بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  11 مرداد 1360. حسینیه جماران،  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال قرائت حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  11مرداد 1360. حسینیه جماران،  شهید محمدعلی رجایی درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  11 مرداد 1360. حسینیه جماران،  شهید محمدعلی رجایی درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  11 مرداد 1360. حسینیه جماران، نمایی از جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  11 مرداد 1360.  حسینیه جماران،  امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  11 مرداد 1360.  حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران،  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال قرائت حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران، نمایی از جلسه تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران، نمایی از جلسه تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران، نمایی از جلسه تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران،  امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران،  امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  17 مهر 1360. حسینیه جماران، نمایی از جلسه تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال قرائت حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال قرائت حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در حال قرائت حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درحال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری خویش

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  امام خمینی در حال سخن گفتن در جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • «تنفیذ حکم روسای جمهوری درآغازین دهه ازحیات نظام اسلامی» در آیینه تصاویر

  12 شهریور 1364. حسینیه جماران،  نمایی از جلسه تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.