«خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

بی تردید منزل مرحوم آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در محله پامنار شهرتهران،  درابعاد دینی  وسیاسی، از کانون‌های مورد توجه مردم تهران، از مقطع بازگشت وی از عراق به ایران بوده است. این خانه که از پدر به آیت‌الله به ارث رسیده بود، درمقطع پس از شهریور20 وبه موازات پیدایش موج بازگشت به خویش ومبارزه با استعمار درسراسر کشور، ازپایگاههای مهم مبارزات مردم تهران وایران به شمار می رفت تا جایی که به جرات می توان ادعا کرد که از رجال سیاسی ودینی وقت ونیز مردم تهران دردوران نهضت ملی، کمتر کسی را می‌توان یافت که درآن منزل حضور پیدا نکرده باشد.در روزهای پرالتهاب این نهضت ضداستعماری، آیت‌الله  عمدتا دراین منزل وگاه درمنزل داماد دخترش مرحوم حسن گرامی حاضر بود وبه ایفای نقش شاخص سیاسی خود می‌پرداخت.

 

تصاویری که درپی می آید ودرآستانه سالروز قیام تاریخی 30 تیر1331 به شما تقدیم می شود، جلوه هایی از حضور طبقات مختلف مردم ورجال سیاسی کشور در دوران نهضت ملی را در منزل آیت‌الله کاشانی نشان می دهد.امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1396/04/24 14:17
 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  دهه20.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  دهه20.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

   1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحال گفت وگو با آیت‌الله سید شمس الدین ابهری در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران.درتصویراللهیارصالح دیده می شود

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران. درتصویراللهیارصالح دیده می شود

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.اجتماع جمعی از روحانیون ومردم در حیاط منزل شخصی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.حضورجمعی از مردم در حیاط منزل شخصی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی ازمردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران. درتصویر آیت‌الله حاج شیخ محمود خلیلی وشهید سید مجتبی نواب صفوی دیده می شوند

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

   1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در حیاط منزل شخصی خود درتهران. درتصویر شهید سیدحسین امامی دیده می شود

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327.آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در حیاط منزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  در حیاط منزل شخصی خود درتهران. درتصویر پروفسور احمدخلیلی وحسن گرامی دیده می شوند

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی ازاطرافیان درمنزل شخصی خود درتهران. درتصویر آیت‌الله سید مرتضی مستجابی دیده می شود

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی ازاطرافیان درمنزل شخصی خود درتهران. درتصویر آیت‌الله سید مرتضی مستجابی دیده می شود

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1327. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی ازاطرافیان درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1329. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیات وحجج اسلام: سید محمدعلی انگجی وسیدابراهیم میلانی نمایندگان وقت مجلس شورای ملی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با لویی هندرسن سفیر وقت آمریکا، در منزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با ریچارد استوکس، فرستاده ویژه دولت انگلستان درامورنفت،  درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با ریچارد استوکس، فرستاده ویژه دولت انگلستان درامورنفت وهمراهانش،  درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیداربا ساموئل مارتین جردن، موسس مدرسه البرز، در منزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیداربا ساموئل مارتین جردن، موسس مدرسه البرز، در منزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی درحلقه جمعی از روحانیون ومردم،  درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با یکی ازهیات های دیپلماتیک خارجی،  درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با سفیر هند، درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با هیات اندونزیایی، درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330. آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار بایکی ازهیات‌های دیپلماتیک خارجی،  درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی درگفت شنود با خبرنگار روزنامه مصری اخبارالیوم، درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی درگفت شنود با خبرنگاریک روزنامه  ژاپنی، درمنزل شخصی خود درتهران

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در دیدار با جمعی از رجال سیاسی،  درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1330.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در دیدار با یکی از رجال سیاسی،  درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  29 تیر1331.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در مصاحبه تاریخی خود برضد احمدقوام،  درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1331.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در دیدار با جمعی از رجال سیاسی،  درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1332.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی

 • «خانه آیت‌الله کاشانی، کانون نهضت ملی» درآیینه تصاویر

  1333.آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی درجمع عده ای از اطرافیان درمنزل دامادش مرحوم حسن گرامی. درتصویر پروفسور احمد خلیلی ومحمدحسن سالمی دیده می شوند

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.