«فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

پس از آغاز نهضت اسلامی،نام دکتر محمد مصدق معمولا در عرض سایر مبارزان دینی وملی، درتبلیغات انقلابیون حضوری نمایان داشت.درآستانه پیروزی انقلاب وبا تلاش گروههای ملی گرا،تلاش فراوانی شد که مصدق به موازات ودرکنار نام پرآوازه رهبر کبیر انقلاب مطرح وپروژه  «رهبر سازی موازی» محقق گردد.اوج این تلاش در14 اسفند1357 رخ نمود که این گروهها تمام تلاش خود را برای برگزاری یک مراسم گسترده بر سر مزار مصدق در احمدآباد ساوجبلاغ به کارگرفتند.با این همه به نظر می رسید که سخنرانی منصفانه وطولانی آیت الله سید محمود طالقانی-که مجال عرض اندام به سایر عناصر وجریانات نداد-چندان با نیات واهداف سامان دهندگان این مراسم همخوان نبود.درسال های بعد وبه موازات زاویه یافتن ملی گرایان با نظام اسلامی ورهبری آن،مراسم مصدق نیز بیشتر به میتینگ سیاسی این گروهها تبدیل شد.اوج این پدیده را می توان در مراسم 14 اسفند 1359 دید که به درگیری گسترده نیروهای ضد انقلاب با حامیان جریان خط امام انجامید.پس از سال 60 وحاکمیت مطلق جریان خط امام،بزرگداشت های سالیانه مصدق به محافلی کوچک تقلیل یافت که سران فرتوت جبهه ملی ونهضت آزادی درآن شرکت می جستند وبه سخنرانی می پرداختند.

تصاویری که پیش روی دارید،ادوار گوناگون این فرآیند را نشان می دهد.

تاریخ : 1395/12/14 14:04
 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1345.احمد آباد ساوجبلاغ،مراسم هفتمین روز درگذشت دکترمحمد مصدق.درتصویر داریوش فروهر دیده می شود

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1345.احمد آباد ساوجبلاغ،مراسم هفتمین روز درگذشت دکترمحمد مصدق.درتصویرشاپوربختیار و داریوش فروهر دیده می شوند

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1345.احمد آباد ساوجبلاغ،مراسم هفتمین روز درگذشت دکترمحمد مصدق.درتصویرشاپوربختیار و داریوش فروهر دیده می شوند

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1345.احمد آباد ساوجبلاغ،مراسم هفتمین روز درگذشت دکترمحمد مصدق.درتصویرحجت الاسلام سید حمید روحانی(زیارتی) دیده می شود

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1345.احمد آباد ساوجبلاغ،مراسم هفتمین روز درگذشت دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،آیت الله طالقانی درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،آیت الله طالقانی درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،آیت الله طالقانی درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،آیت الله طالقانی لحظاتی پیش از آغاز سخنرانی تاریخی خود برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،آیت الله طالقانی درحال ایراد سخنرانی تاریخی خود برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،نمایی از مراسم بزرگداشت دکتر محمدمصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،آیت الله طالقانی درحال ایراد سخنرانی تاریخی خود برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،مهندس مهدی بازرگان وتنی چند از همکارانش در دولت موقت درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ،داریوش فروهردرحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14اسفند 1357. احمد آباد ساوجبلاغ، نمایی از مراسم بزرگداشت دکتر محمدمصدق. درتصویر پروانه مجد اسکندری(همسر داریوش فروهر) دیده می شود

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359.تهران،ابوالحسن بنی صدر در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت سالروز ولادت دکتر محمد مصدق.درتصویر مهندس مهدی بازرگان،دکتز غلامحسین صدیقی،داریوش فروهر ودکتر مصطفی چمران دیده می شوند

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359. احمد آباد ساوجبلاغ، ابوالحسن بنی صدرواطرافیانش درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1359. احمد آباد ساوجبلاغ، مهندس مهدی بازرگان وتنی چند ازاعضای نهضت آزادی درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14 اسفند1359.دانشگاه تهران،ابوالحسن بنی صدردرحال سخنرانی درمراسم سالروز درگذشت دکترمحمد مصدق.این مراسم به درگیری شدید سوق یافت

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14 اسفند1359.دانشگاه تهران،نمایی از مراسم سالروز درگذشت دکترمحمد مصدق.این مراسم به درگیری شدید سوق یافت

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14 اسفند1359. احمد آباد ساوجبلاغ،پروانه مجد اسکندری(همسر داریوش فروهر)بر مزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  14 اسفند1359. احمد آباد ساوجبلاغ،پروانه مجد اسکندری(همسر داریوش فروهر)بر مزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  1360. احمد آباد ساوجبلاغ، مهندس مهدی بازرگان وتنی چند ازاعضای نهضت آزادی درحال فاتحه خوانی برمزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  خرداد1366.حضور داریوش فروهرواعضای حزب وی بر مزار دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1373. احمد آباد ساوجبلاغ، داریوش فروهروشمس الدین امیرعلایی در مراسم جشن تولد دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1373. احمد آباد ساوجبلاغ، پروانه مجد اسکندری(همسر داریوش فروهر) در مراسم جشن تولد دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  اردیبهشت 1374. احمد آباد ساوجبلاغ،پروانه مجد اسکندری(همسر داریوش فروهر)درحال سخن گفتن در مراسم جشن تولد دکترمحمد مصدق

 • «فراز وفرودهای بزرگداشت دکتر محمدمصدق پس ازپیروزی انقلاب اسلامی» درآیینه تصاویر

  اعضای اولین هیئت امنای آرامگاه دکتر مصدق.یدالله سحابی،نورعلی تابنده،داریوش فروهر،حسین شاه حسینی،محمود مصدق وحسن خرمشاهی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 3
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.