دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

منقولات تاریخی براین نکته اتفاق دارند که تعداد زیادی از موافقان ومخالفان محمدرضا پهلوی، درشرایط سیاسی پس از 28 مرداد او را از برگزاری محاکمه نظامی برای محمد مصدق برحذر داشتند.این عده علاوه بر گوشزد کردن موانع قانونی انجام این کار،براین باور بودند که مصدق به دلیل برخورداری از قدرت تردستی سیاسی وگفتاری،فضای حاکم بردادگاه را در دست گرفته وآن را وسیله ای برای محاکمه شاه وایادی او خواهد کرد.آنها براین باور بودند که عفو دکتر مصدق ونهایتا تحت نظر گرفتن وی،درآن شرایط کافی است وحتی میتواند نمادی از رافت شاه تازه به قدرت بازگشته باشد.با این همه محمدرضا که به شدت از مصدق عصبانی بود،بدین امر رضایت نداد ونهایتا تصمیم به انجام محاکمه وی گرفت. اندیشه محاکمه دکتر مصدق،نهایتا به همان نتیجه ای سوق یافت که حسین مکی وبسیاری دیگر، قبلا آن را پیش بینی ودر باره تبعات آن به شاه هشدار داده بودند. نخست وزیر مخلوع،دردادگاه از فرصت استفاده کرد وبه تخطئه حکم عزل خویش پرداخت وهمچنان خودرا صدراعظم ایران دانست!این سخنان در جامعه نیز تاثیراتی نمایان داشت وباعث حمایت اقشاری از مردم از جمله دانشجویان وبازاریان از مصدق گشت.

تصاویری که پیش روی دارید،دکتر محمدمصدق را در محکمه نظامی نشان می دهد.

تاریخ : 1395/10/06 13:59
 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق در حال انتقال به محکمه نظامی در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق در حال انتقال به محکمه نظامی در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق در حال انتقال به محکمه نظامی در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق در حال استقرار درجایگاه خود در محکمه نظامی در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق در حال استقرار درجایگاه خود در محکمه نظامی در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق در حال استقرار درجایگاه خود در محکمه نظامی در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال ایراد دفاعیاتش در دادگاه نظامی سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  حسین آزموده دادستان دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت آباد

 • دادگاه نظامی دکتر محمدمصدق درآیینه تصاویر

  دکتر محمدمصدق درحال انتقال به زندان پس از محاکمه نظامی در سلطنت آباد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.