امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ روزهای اکنون، تداعی‌گر سالروز تبعید امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، از ترکیه به عراق است. هم از این روی و در شناخت منش رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این دوره سیزده‌ساله، تصاویر ذیل را به شما تقدیم می‌کنیم. یادِ سلسله‌جنبان نهضت اسلامی گرامی و راهش پررهرو باد

تاریخ : 1400/07/21 14:06
 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. امام خمینی در آغازین سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. امام خمینی در آغازین سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در سال‌های تبعید به نجف، در منزل محل اقامت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال زیارت آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید  به نجف (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال زیارت آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال زیارت آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال زیارت آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال زیارت آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال نماز در آستان مقدس علوی (ع)، در سال‌های تبعید به نجف (عکس از: دکتر سید صادق طباطبایی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال نماز در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال نماز در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال نماز در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال نماز در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال قرائت قرآن و ادعیه در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال قرائت قرآن و ادعیه در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال قرائت قرآن و ادعیه در آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال خروج از آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال خروج از آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف (عکس از: دکتر سیدصادق طباطبائی)

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال خروج از آستان مقدس علوی(ع)، در سال‌های تبعید به نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال اقامه نماز جماعت، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال خروج از مسجد شیخ انصاری نجف، پس از اقامه نماز جماعت

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام خمینی در حال تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

 • امام خمینی در تبعیدگاه نجف، در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. امام پس از تدریس خارج فقه، در مسجد شیخ انصاری نجف

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.