اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

شهر اصفهان را می‌توان از دیرباز، در زمره تجلی‌گاه‌های شعائر اسلامی قلمداد کرد. بخشی از این فرآیند را می‌توان در قالب تکریم مراجع تقلید و علمای هر دوره و نیز برگزاری مراسم ترحیم برای آن بزرگان، ردیابی و رصد نمود. در مجموعه پی‌آمده، بخشی از اعلامیه‌های چاپی برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت برای مراجع تقلید و علمای وقت در این شهر آمده است. این مجموعه نفیس، بی‌شک پژوهندگان فرهنگ دینی شهر اصفهان را به‌کار خواهد آمد.

تاریخ : 1400/01/14 14:32
 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی در مسجد لنبان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر سدهی ابطحی در مسجد سیدبیدآباد از سوی جامعه تعلیمات اسلامی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحمد حجت در مسجد جامع از سوی آیت‌الله حاج شیخ محمدباقر زند کرمانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله سیدمیرزا حسن چهرسوقی در مسجد نو چهارسو از سوی خاندان وی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله سیدشرف‌الدین موسوی عاملی در مسجد جامع از سوی امام جمعه اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدحسین طباطبائی بروجردی در مسجد جامع از سوی علمای این اصفهان   

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی سیدحسین طباطبائی بروجردی در مدرسه چهارباغ از سوی اصناف و بازرگانان این اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  انتشار شعری به مناسبت سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی سیدحسین طباطبائی بروجردی از سوی حسین کی‌استوان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی سیدحسین طباطبائی بروجردی در مدرسه چهارباغ به دستور آیت‌الله العظمی سیدعبدالهادی شیرازی و از سوی علمای اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در مسجد شاه از سوی علمای اصفهان  

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله حاج شیخ محمدباقر زند کرمانی در مسجد شاه از سوی انجمن تعاونی و بهداشتی عسکریه اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله حاج شیخ محمدباقر زند کرمانی در قبرستان تخت فولاد اصفهان از سوی خاندان وی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه جلوس علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی در اصفهان از سوی آیت‌الله سیدضیاء‌الدین علامه

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم در مسجد آیت‌الله حاج میرزا هاشم چهارسوقی از سوی خاندان روضاتی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

   اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم در مسجد جامع دستگرد خیار از سوی علمای این منطقه

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم در مسجد شیخ لطف‌الله از سوی آیت‌الله العظمی سیدعلی موسوی بهبهانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم در مسجد قطبیه از سوی جمعی از علمای اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم و آیت‌الله علامه شیخ عبدالحسین امینی در مسجد صاحب عباد طوقچی از سوی آیت‌الله شیخ عباسعلی ادیب

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله علامه حاج شیخ عبدالحسین امینی در مسجد سید بیدآباد از سوی آیات: سیدعلی موسوی بهبهانی و سیدمحمدرضا شفتی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله علامه حاج شیخ عبدالحسین امینی در مدرسه صدر بازار از سوی آیات: سیدحسین خادمی، سیدابوالحسن شمس‌آبادی و سیدمحمدرضا خراسانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم شاعر آیینی مرحوم محمدحسین صغیر اصفهانی در مسجد جویشاه از سوی حاج آقا محمد بهشتی و محمد مداح

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی آملی در مدرسه صدر از سوی آیات: سیدحسین خادمی، سیدابوالحسن شمس‌آبادی و سیدمحمدرضا خراسانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله حاج سیداحمد زنجانی در مدرسه صدر بازار از سوی آیت‌الله العظمی سیدعلی موسوی بهبهانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحمود شاهرودی در مسجد سید اصفهان از سوی آیت‌الله العظمی سیدعلی موسوی بهبهانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحمود شاهرودی در مسجد کمر زرین از سوی آیت‌الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی سیدمحمدهادی میلانی در مسجد نو بازار از سوی آیت‌الله العظمی سیدعلی موسوی بهبهانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی سیدعلی موسوی بهبهانی در مسجد سید از سوی آیت‌الله سیدمحمدرضا شفتی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی سیدعلی موسوی بهبهانی در مسجد نو بازار از سوی علمای اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب در مسجد سید از سوی علمای اصفهان

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب در مسجد آیت‌الله حاج میرزا هاشم چهارسوقی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا روضاتی چهارسوقی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب در مدرسه صدر اصفهان از سوی آیت‌الله سیدمحمدرضا خراسانی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب در قبرستان تخت فولاد از سوی آیات: سیدمحمدرضا خراسانی، سیدحسین خادمی و سیدمرتضی دهکردی

 • اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان

  اعلامیه برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب در مسجد لنبان از سوی اهالی مسجد صحرا

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.