نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

عالم متتبع و مجاهد شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در طول حیات، در کنار تمامی شئون علمی و اجتماعی خویش، تعلق خاصی به تجمیع اسناد تاریخی، به‌ویژه آنچه به تبار وی مرتبط بوده، داشته است. آنچه هم‌اینک پیش روی شماست، تصاویری است که از آلبوم عکس آن شهید والامقام، در باب نامداران خاندان قاضی طباطبائی، برخی از علمای تبریز و چند تن از استادان وی گزینش شده است.

تاریخ : 1399/08/12 13:03
 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در جوانی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در میان‌سالی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در میان‌سالی، در کنار دو تن از نزدیکان

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در میان‌سالی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سید میرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در میان‌سالی، در کنار یکی از فرزندان

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در میان‌سالی، در کنار چند تن از علما و مسئولان محلی تبریز

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا باقر قاضی طباطبائی، پدر شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، در کهن‌سالی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا محسن قاضی طباطبائی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمیرزا محسن قاضی طباطبائی در کنار فتحعلی‌خان بیگلربیگی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  عارف نامدار آیت‌الله سیدمیرزا علی قاضی تبریزی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  از راست: علامه سیدمحمدحسین طباطبائی، آیت‌الله حاج میرزا علی‌اکبر مرندی و آیت‌الله سیدمحمدحسن الهی تبریزی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدمحمدحسن الهی تبریزی در دوران جوانی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدمحمدحسن الهی تبریزی در دوران میان‌سالی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدمحمدحسن الهی تبریزی در حال معمم کردن یکی از طلاب علوم دینیه

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدمحمدحسن الهی تبریزی در منزل شخصی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  عارف نامدار آیت‌الله سیدحسین قاضی طباطبائی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدعلی طباطبائی تبریزی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدعلی طباطبائی تبریزی در کنار یکی از فرزندانش

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدجواد تبریزی در نجف

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدجواد تبریزی در کنار چند تن از اطرافیانش در نجف

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله سیدجواد تبریزی در آستان مقدس علوی(ع)

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدمحمود طباطبائی تبریزی معروف به «شیخ‌الاسلام تبریزی»

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  عالم مجاهد آیت‌الله سیدابوالحسن انگجی تبریزی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  عالم مجاهد آیت‌الله سیدابوالحسن انگجی تبریزی در کنار چند تن از دوستان و اطرافیان

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله العظمی سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله العظمی سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله العظمی سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء در سفر به فلسطین برای شرکت در یک کنگره اسلامی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله علامه حاج شیخ محمدحسن نجفی معروف به «صاحب جواهر»

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج شیخ محمد فاضل شربیانی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج شیخ عبدالنبی اراکی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  1342. قم؛ امام خمینی در حاشیه شرکت در مراسم عزاداری محرم

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  دیدار آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری با محمدرضا پهلوی در مدرسه طالبیه تبریز

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله حاج سیدمهدی انگجی تبریزی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  آیت‌الله سیدموسی صدر معروف به «امام موسی صدر». این تصویر را خودِ وی، به شهید آیت‌الله قاضی طباطبائی اهدا کرده است

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  نمایی از پیکر شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در بالای دار، پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  اسماعیل آقا سیمیتقو و یارانش. این تصویر 24 ساعت پیش از کشته شدن سیمیتقو برداشته شده است

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  تصویری از شیخ غلامرضا استاد شیشه‌گر ملقب به «مشتاقعلی‌شاه» از دراویش

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار دو تن از اطرافیان در دوران جوانی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  1343. نمایی از استقبال مردم تبریز از شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی پس از آزادی وی از زندان

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  دهه 1340. نمایی از حضور مردم تبریز در یکی از مجالس منعقده توسط شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

 • نامداران خاندان «قاضی طباطبائی» در آلبوم عکس شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی

  شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در واپسین ماه‌های حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.