«هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

چهل سال از آغاز جنگ تحمیلی گذشت. با این همه سوگمندانه باید اذعان کرد که در تبیین ابعاد و زوایای این رویداد بزرگ، به گونه بایسته عمل نشده است. این قصور یا تقصیر در انجام وظیفه، از رسالت اهالی تاریخ‌پژوهی در این فقره نمی‌کاهد، بل وظیفه ایشان را دشوارتر نموده است.

در پاسداشت این حماسه جاوید، جلوه‌هایی گویا و مانا از آن را برگزیده‌ایم که در پی می‌آید.

تاریخ : 1399/07/06 11:31
 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حماسه‌سازانی که میدان مصاف با دشمن را از حضور و خلوص خویش لبریز ساختند...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حماسه‌سازانی که میدان مصاف با دشمن را از حضور و خلوص خویش لبریز ساختند...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حماسه‌سازانی که میدان مصاف با دشمن را از حضور و خلوص خویش لبریز ساختند...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حماسه‌سازانی که میدان مصاف با دشمن را از حضور و خلوص خویش لبریز ساختند...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حماسه‌سازانی که میدان مصاف با دشمن را از حضور و خلوص خویش لبریز ساختند...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حماسه‌سازانی که میدان مصاف با دشمن را از حضور و خلوص خویش لبریز ساختند...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمندگان اسلام در تدارک دفاع در برابر دشمنی که خاک و مهم‌تر از آن، ایمان آنان را هدف قرار داده است...

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  دوتن از رزمندگان اسلام در یکی از سنگرها، درحالی‌که به مطالعه مشغول‌اند

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  آتش رزمندگان اسلام به سوی مواضع دشمن بعثی در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  آتش رزمندگان اسلام به سوی مواضع دشمن بعثی در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  آتش رزمندگان اسلام به سوی مواضع دشمن بعثی در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حضور کارساز جهاد سازندگی، در تسهیل دفاع رزمندگان اسلامی، نقشی اساسی داشت

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حضور کارساز جهاد سازندگی، در تسهیل دفاع رزمندگان اسلامی، نقشی اساسی داشت

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  حضور کارساز جهاد سازندگی، در تسهیل دفاع رزمندگان اسلامی، نقشی اساسی داشت

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از ایجاد موانع در خط مقدم دفاع، در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از ایجاد موانع در خط مقدم دفاع، در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از ایجاد موانع در خط مقدم دفاع، در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از ایجاد موانع در خط مقدم دفاع، در یکی از جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از یکی از سنگرهای رزمندگان اسلام در یکی از محورهای جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از یکی از سنگرهای رزمندگان اسلام در یکی از محورهای جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از یکی از سنگرهای رزمندگان اسلام در یکی از محورهای جبهه‌های جنگ

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  چند تن از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی در یکی از محورهای عملیاتی در دوران دفاع مقدس

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  چند تن از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی در یکی از محورهای عملیاتی در دوران دفاع مقدس

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  چند تن از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی در یکی از محورهای عملیاتی در دوران دفاع مقدس

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  یکی از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی در یکی از محورهای عملیاتی در دوران دفاع مقدس

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از انتقال یکی از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی به پشت جبهه‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از انتقال یکی از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی به پشت جبهه‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از انتقال یکی از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی به پشت جبهه‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از انتقال یکی از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی به پشت جبهه‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از انتقال یکی از جانبازان سرفراز جنگ تحمیلی به پشت جبهه‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از یکی از بیمارستان‌های صحرایی در پشت جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  رزمنده‌ای در یکی از بیمارستان‌های صحرایی در پشت جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از عیادت از یکی از جانبازان جنگ تحمیلی در یکی از بیمارستان‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از یکی از جانبازان جنگ تحمیلی در یکی از بیمارستان‌ها

 • «هشت سال دفاع مقدس و پاکبازان آن» در آیینه تصاویر

  نمایی از انتقال اسرای عراقی به پشت جبهه‌ها توسط چند تن از رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.