اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

دوران تدریس استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری را می‌توان از پربارترین ادوار حیات آن بزرگ دانست؛ چه اینکه وی در این مقطع، درباب بسیاری از مقولات اسلامی و شیعی روشنگری کرد و همچنین بسیاری از تبلیغات ضد دینی جریان چپ در این نهاد را خنثی نمود. هرچند همان‌گونه که در این اسناد منعکس است، مسئولان این نهاد چندان قدردان او نبودند و در باب احقاق حقوق وی کوتاهی می‌کردند.

این اوراق برای نخستین‌بار و به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مطهری منتشر می‌شود.

تاریخ : 1399/02/10 10:04
 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  رونوشت قدیمی شناسنامه استاد شهید آیت‌الله مطهری که در پرونده وی در دانشگاه تهران موجود داست

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نخستین برگ از زندگینامه علمی شهید آیت‌الله مطهری که توسط ریاست وقت دانشگاه الهیات و در دوران تدریس استاد تهیه شده است

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  دومین برگ از زندگینامه علمی شهید آیت‌الله مطهری که توسط ریاست وقت دانشگاه الهیات و در دوران تدریس استاد تهیه شده است

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  سومین برگ از زندگینامه علمی شهید آیت‌الله مطهری که توسط ریاست وقت دانشگاه الهیات و در دوران تدریس استاد تهیه شده است

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  چهارمین برگ از زندگینامه علمی شهید آیت‌الله مطهری که توسط ریاست وقت دانشگاه الهیات و در دوران تدریس استاد تهیه شده است

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  پنجمین برگ از زندگینامه علمی شهید آیت‌الله مطهری که توسط ریاست وقت دانشگاه الهیات و در دوران تدریس استاد تهیه شده است

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه استاد شهید آیت‌الله مطهری به ریاست دانشگاه تهران درباره وضعیت تدریس خود در خردادماه سال 1348

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  ششمین برگ از زندگینامه علمی شهید آیت‌الله مطهری که توسط ریاست وقت دانشگاه الهیات و در دوران تدریس استاد تهیه شده است

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه استاد شهید آیت‌الله مطهری به ریاست کارگزینی دانشگاه تهران درباره تمایل خویش برای تدریس تمام‌وقت در دانشکده الهیات

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  تأییدیه شورای اجرایی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات تهران در باب صلاحیت استاد شهید آیت‌الله مطهری در ارتقا به رتبه سه استادی

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  تأییدیه مدیر امور کارگزینی دانشگاه تهران درباره تصویب ارتقای استاد شهید آیت‌الله مطهری به پایه دو استادی دانشکده الهیات

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  تأییدیه اعضای شورای گروه فلسفه و حکمت اسلامی مبنی بر استحقاق استاد شهید آیت‌الله مطهری برای دو پایه ترفیع از دی‌ماه

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه رئیس دانشگاه تهران به استاد شهید آیت‌الله مطهری مبنی بر میزان فوق‌العاده در نظر گرفته‌شده برای ایشان از آذر 1350

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  ابلاغیه رئیس دانشگاه تهران به استاد شهید آیت‌الله مطهری مبنی بر انتصاب به ریاست گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الهیات

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه کمیسیون ترفیعات و انتصابات دانشکده الهیات و معارف اسلامی به رئیس آن دانشکده مبنی بر استحقاق استاد شهید آیت‌الله مطهری برای دو پایه ترفیع از دی‌ماه 1350

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه استاد شهید آیت‌الله مطهری به اداره کارگزینی دانشگاه تهران مبنی بر احتساب کسورات خدمت ایشان برای بازنشستگی پیش از موعد

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  ابلاغیه رئیس دانشگاه تهران به استاد شهید آیت‌الله مطهری مبنی بر انتصاب به ریاست گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  صورتجلسه بررسی و تصویب صلاحیت استاد شهید آیت‌الله مطهری برای ارتقا به مقام استادی فلسفه اسلامی با 85 امتیاز

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه سرپرست انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی مبنی بر انتشار خلاصه انگلیسی برخی مقالات استاد شهید آیت‌الله مطهری

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  ابلاغیه رئیس دانشگاه تهران به استاد شهید آیت‌الله مطهری مبنی بر انتصاب ایشان به استاد تمامی گروه فلسفه و حکمت دانشگاه الهیات

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه استاد شهید آیت‌الله مطهری به رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی مبنی بر درخواست یک سال مرخصی برای فرصت مطالعاتی

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه استاد شهید آیت‌الله مطهری به رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی درباره تصحیح حکم مربوط به فرصت مطالعاتی ایشان

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه مدیر امور کارگزینی دانشگاه تهران به استاد شهید آیت‌الله مطهری درباره تصحیح حکم مربوط به فرصت مطالعاتی ایشان

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  ابلاغیه مدیر امور کارگزینی دانشگاه تهران به استاد شهید آیت‌الله مطهری در باب میزان حقوق ایشان در تیر 1354

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه مدیر امور کارگزینی دانشگاه تهران در ارسال اسناد کاری استاد شهید آیت‌الله مطهری به سازمان بازنشستگی کشوری

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه رئیس وقت دانشکده الهیات به رئیس دانشگاه تهران برای ارتقای شهید آیت‌الله مطهری به مقام استادی دانشگاه

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه استاد شهید آیت‌الله مطهری به ریاست دانشکده والهیات در باب تصویب پذیرش سابقه پیمانی خدمت وی در زمره سابقه رسمی ایشان

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه اعضای شورای اجرایی گروه حکمت و فلسفه اسلامی دانشکده الهیات در پذیرش احتساب سابقه پیمانی خدمت استاد شهید آیت‌الله مطهری در زمره سابقه رسمی ایشان

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه معاون دانشکده الهیات به مدیر امور کارگزینی دانشگاه تهران در باب احتساب سوابق پیمانی استاد شهید آیت‌الله مطهری در این دانشکده

 • اسنادی از دوران تدریس استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در دانشگاه تهران

  نامه مدیر امور کارگزینی دانشگاه تهران به تشریفات این نهاد درباره مسافرت استاد شهید آیت‌الله مطهری برای زیارت عتبات عالیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.