5951- 3ع
کرنش یکی از رعایا؛ نگاه اطرافیان دیدنی است