5968- 3ع
چادرهای مقامات کشوری و شاه در روز آغاز به کار حفر تونل کوهرنگ 1