223 - 135ر
اشرف به همراه عبدالرضا انصاری، محمدصفی اصفیا و کریم معتمدی