31 - 794ع
عروسی مریم اقبال با شهریار شفیق. از راست: اشرف، محمدرضا و فرح