148 - 128پ
عروسی عبدالرضاقطبی. از راست: فریده دیبا، فرح و اشرف