56 - 132ر
اشرف و شمس در دو طرف عروس و داماد از خانواده راسخ