1026 - 121پ
اشرف در بازدید از شوروی و ملاقات با صدر هیئت رئیسه برژنف