317 - 128پ
علی ایزدی و اشرف پهلوی در بازید از یک مرکز اجتماعی