4262 - 11ع
اشرف، همسر مصرش احمدشفیق به اتفاق علیرضا و عبدالرضا پهلوی