1332 - 11ع
شهرام پهلوی نیا و آزاده درکنار مادرشان اشرف