116 - 554الف
اشرف در کنار محمودرضا پهلوی در سفر به شمال