63 - 554الف
اشرف در کنار ملک فاروق و فوزیه و فائزه در شام سلطنتی