66 - 554الف
فوزیه و اشرف در کنار ملک فاروق و دو تن از خواهران فوزیه در قاهره