6261 - 1ع
شمس و اشرف در کنار داماد تحمیلی علی قوام