پس از کودتای سوم اسفند 1299 بسیاری از زندانیان از زندان آزاد شدند، سند زیر که در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نگاهداری می‏شود خود، گواه این ادعاست، سند زیر نامه حکومت نظامی تهران به ریاست وزراء در خصوص اعلام  آزادی زندانیان سیاسی چون حلیم الدوله، صلاح‏السلطنه و صلاح‏الملک و آقا ضیاء به دستور شاه است.

 

 

1 - 1797 ع

احمد شاه قاجار به اتفاق رضاخان سردارسپه پس از بازگشت از سفر اروپا

 

 

بتاریخ 18 برج حوت ئیل 1339

ضمیمه .............................

 [طرح تاج کیانی، شیر ایستاده، خورشید همراه با شمشیر]

نمره 3699

مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت عظمه

بر حسب امر مبارک شفاهی حلیم‏الدوله و صلاح‏السلطنه و صلاح‏الملک و آقا ضیاء مستخلص و آزاد شدند.

[امضاء: ناخوانا]
[مهر دایره‏ای شکل با نشانه حکومت نظامی تهران 1339]

 

4254 ن