• 9742 |
  • 1399/01/03 |
  • 14:14

نحوه انتخابات مجلس شورای ملی در دوره رضاشاه!

پس از مجلس چهارم که [تنها] انتخابات آزاد ایران بود دیگر در نُه دوره انتخابات زمان رضاشاه کسی اعتقاد نداشت که در ایران انتخاباتی برای تشکیل مجلس شورای ملی به عمل می‌آید...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

 

«...پس از مجلس چهارم که [تنها] انتخابات آزاد ایران بود دیگر در نُه دوره انتخابات زمان رضاشاه کسی اعتقاد نداشت که در ایران انتخاباتی برای تشکیل مجلس شورای ملی به عمل می‌آید، بلکه صورت‌سازی‌هایی به نام اخذ رأی و تصدیق آن از طرف اشخاصی به نام انجمن نظار با شرکت فرماندارها به عمل می‌آمد که آنچه از تهران دستور تلگرافی رمز به فرماندارها داده می‌شد مورد تصدیق و تصویب قرار داده به نام وکیل مجلس شورای ملی معرفی نمایند.»1

 

استقبال هیئت دولت از رضاشاه هنگام حضور در مجلس شورای ملی

استقبال هیئت دولت از رضاشاه هنگام حضور در مجلس شورای ملی

شماره آرشیو: 6778-3ع

1. ابوالحسن عمیدی‌ نوری، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم‌قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش: مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج 2،‌ تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، صص 202ـ203. 

چاپ خبر