• 8566 |
  • 1398/11/08 |
  • 12:18
درک تقی‌زاده از سیاست‌های غرب در قبال ایران

غربیان به ایران رحم نخواهند کرد

سیدحسن تقی‌زاده از رجال تأثیرگذار تاریخ ایران در عصر مشروطه و دوره پهلوی است. وی به اتخاذ سیاست‌های غرب‌گرایانه مشهور است. عبارت زیر درک وی از سیاست‌های غرب در قبال ایران را نشان می‌دهد

تهیه و تنظیم: محمود ذکاوت

 

سیدحسن تقی‌زاده از رجال تأثیرگذار تاریخ ایران در عصر مشروطه و دوره پهلوی است. وی به اتخاذ سیاست‌های غرب‌گرایانه مشهور است. عبارت زیر درک وی از سیاست‌های غرب در قبال ایران را نشان می‌دهد. جالب است که تقی‌زاده با چنین درکی از سیاست‌ها و دیدگاه‌های دولت‌های غربی در قبال ایران باز بر تداوم و تقلید از سیاست‌های غربی در کشور تأکید داشت؛ دور باطلی که بارها در تاریخ ایران تکرار شد.

 

«روس و انگلیس به ایران نه رحم و نه احترام خواهند کرد و نه امان خواهند داد. شک‌کننده در این حقیقت محض و امیددارنده به بقای استقلال ایران در صورت غلبه روس و انگلیس منکر بدیهی و محروم از عقل سیاسی است. کسی که به این اندازه به اصول ابتدایی سیاست دنیا جاهل باشد قابل رأی دادن در امور مملکتی نیست.»1

 

استقبال سیدحسن تقی‌زاده از ریجارد نیکسون هنگام بازدید او از مجلس شورای ملی

استقبال سیدحسن تقی‌زاده از ریجارد نیکسون هنگام بازدید او از مجلس شورای ملی

شماره آرشیو: 12-161ن

1. کاوه، سال اول، ش 1 (ربیع‌الاول 1334/ 1916)، ص 2.

چاپ خبر