• 8468 |
  • 1398/10/10 |
  • 16:06

شیطنت‌های انگلیسی و ادعای گزاف سرزمین عربی!

... از ملاقاتم با کاردار انگلیس گزارش دادم... شاه گفت: "وقتی سفیرشان برگشت، به او بگو اخیرا شنیده‌ام که یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی، خوزستان را سرزمین عربی نامیده. به او بگو از اینکه دانش مرا افزایش داده‌اند حقیقتا مدیونشان هستم.

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

دوشنبه 9 شهریور

«... از ملاقاتم با کاردار انگلیس گزارش دادم... شاه گفت: "وقتی سفیرشان برگشت، به او بگو اخیرا شنیده‌ام که یکی از اساتید دانشگاه آکسفورد، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی، خوزستان را سرزمین عربی نامیده. به او بگو از اینکه دانش مرا افزایش داده‌اند حقیقتا مدیونشان هستم."»1

دنیس رایت سفیر وقت (۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱) دولت انگلستان در ایران

شماره آرشیو: 4921-1ع

 

ملاقات سر دنیس رایت، سفیر انگلیس در ایران (۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱م) با محمدرضا پهلوی

ملاقات سر دنیس رایت، سفیر انگلیس در ایران (۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱م) با محمدرضا پهلوی

شماره آرشیو:  166-11ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، صص 262ـ263.

چاپ خبر