• 8294 |
  • 1398/08/13 |
  • 15:25

برژنف، صحنه‌گردان اصلی شوروی در دوره خودش!

در میان اخبار مهم جهان به نظر می‌رسد که پشت پرده در شوروی خبرهایی هست... هرچند که ظاهرا لئونید برژنف بر اوضاع مسلط است...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

دوشنبه 17فروردین 1349

«... در میان اخبار مهم جهان به نظر می‌رسد که پشت پرده در شوروی خبرهایی هست... هرچند که ظاهرا لئونید برژنف بر اوضاع مسلط است... چهار سال پیش به اتفاق شاه از مسکو دیدن کردیم. خوب به خاطر دارم که برژنف به‌خصوص خواست به ما نشان بدهد تا چه حد اوست که تعزیه‌گردان است. مرا از قدیم می‌شناخت و در خلوت مرا به کناری کشید و در گوشم گفت: "رفقای دیگر اشتباه می‌کنند، تا من تصمیم نگیرم، کاری انجام نمی‌گیرد." که عین واقعیت بود. هنوز هم همان خط را ادامه می‌دهد. بر خلاف استالین، خشن و انتقامجو نیست.»1

 

لئونید برژنف

لئونید برژنف صدر هیئت رئیسه شوروی،

شماره آرشیو: 172-143-الف

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 225.  

چاپ خبر