• 8025 |
  • 1398/05/20 |
  • 14:11

فراماسونری به روایت فرح پهلوی!

... [شهبانو فرح] سپس به کتابی درباره فراماسون‌ها که اخیرا چاپ شده بود، اشاره کرد که در آن جز من، نام تمام رجال مملکت از نخست‌وزیر، شریف‌امامی،‌ دکتر اقبال و ریاضی آمده است. علیاحضرت گفت: "یک راهش این است که فراماسونری را دربست قبول کنیم. ولی به‌نظر من باید آن را کار ناپسندی قلمداد کنیم، یعنی چه که ابزار دست قدرت‌های خارجی باشیم؟ آنهایی که سرنوشتشان با فراماسونری درآمیخته باید از کار بر کنار شوند...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

شنبه 14 اردیبهشت 1349

«... [شهبانو فرح] سپس به کتابی درباره فراماسون‌ها که اخیرا چاپ شده بود، اشاره کرد که در آن جز من، نام تمام رجال مملکت از نخست‌وزیر، شریف‌امامی،‌ دکتر اقبال و ریاضی آمده است. علیاحضرت گفت: "یک راهش این است که فراماسونری را دربست قبول کنیم. ولی به‌نظر من باید آن را کار ناپسندی قلمداد کنیم، یعنی چه که ابزار دست قدرت‌های خارجی باشیم؟ آنهایی که سرنوشتشان با فراماسونری درآمیخته باید از کار بر کنار شوند. تمامشان." روی‌هم‌رفته احساسم این است که شهبانو از آینده می‌ترسد، که چندان بی‌دلیل هم نیست. یک روز ممکن است پسرش به تخت بنشیند."1 [برای اطلاع بیشتر درباره کتاب مورد اشاره فرح رک: نویسنده‌ای که ماهیت شبکه فراماسونری را برملا کرد]

 

سخنرانی جعفر شریف‌امامی در میان تعدادی از اعضای لژ فراماسونری

شماره آرشیو: 13913-3ع

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، صص 235ـ236.

چاپ خبر