• 8010 |
  • 1398/05/14 |
  • 17:00
زاهدی،‌ دیگه از این غلط‌ها نکند!

«عکس امضا‌شده شاه»

زاهدی، وزیر امور خارجه، از قائم‌مقامش، دکتر عباسعلی خلعتبری، ناراضی است و عکس امضاشده‌ای را که اعلیحضرت به خلعتبری داده بودند،‌ از اتاق او برداشته است. شاه به حدی از شنیدن این خبر عصبانی شد که دستور داد...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

 

«شرفیابی... گزارش کردم که زاهدی، وزیر امور خارجه، از قائم‌مقامش، دکتر عباسعلی خلعتبری، ناراضی است و عکس امضاشده‌ای را که اعلیحضرت به خلعتبری داده بودند،‌ از اتاق او برداشته است. شاه به حدی از شنیدن این خبر عصبانی شد که دستور داد به خلعتبری بگویم عکس را پس بگیرد و به زاهدی هم هشدار بدهم که دیگر از این غلط‌‌ها نکند.»1

 

از راست: احمد میرفندرسکی، عباسعلی خلعتبری و اردشیر زاهدی

شماره آرشیو: 5207-115ز

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، صص 272ـ273.

چاپ خبر