• 7941 |
  • 1398/04/22 |
  • 18:41

آداب نخست‌وزیری در دربار پهلوی!

... شب به اتفاق شهبانو در مراسم اختتامیه فستیوال فیلم تهران شرکت کردم. او جوایزی اهدا کرد. نخست‌وزیر هم بود؛ مست لایعقل، با تظاهرات احمقانه...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1351

«... شب به اتفاق شهبانو در مراسم اختتامیه فستیوال فیلم تهران شرکت کردم. او جوایزی اهدا کرد. نخست‌وزیر هم بود؛ مست لایعقل، با تظاهرات احمقانه.»1

 

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1351

«... سر شام نخست‌وزیر به من گفت که تا ساعت سه صبح مشغول رقص و پایکوبی با هنرپیشه‌هایی بوده که برای مراسم فستیوال آمده بودند. گفتم: "خوشا به حالتان".»2

 

امیرعباس هویدا نخست وزیر

شماره آرشیو: 438-114ت

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج1، تهران، طرح نو،‌ چاپ اول، بهار 1371، صص 329ـ330.

چاپ خبر